Aktualności

Innowacyjna edukacja z EIT Health


Szanowni Państ­wo,

zaprasza­my do zapoz­na­nia się z nową możli­woś­cią składa­nia wniosków w ramach EIT Health doty­czą­cych innowa­cyjnej edukacji. EIT Health zaprasza part­nerów do opra­cow­a­nia pro­jek­tów, które będą doty­czyły nowych metod i form edukacji odpowiada­ją­cych na potrze­by zdefin­iowanych na ten rok tzw. Focus Areas:

  • Bring­ing Care Home
  • Val­ue from Data in Clin­i­cal and Non-Clin­i­cal Set­tings.

Wnios­ki moż­na składać od 19 sty­cz­nia do 8 mar­ca. Oce­na będzie doko­nana w ciągu miesią­ca od zamknię­cia naboru. Maksy­mal­na kwo­ta dofi­nan­sowa­nia to 250.000 Euro.

Szczegółowych infor­ma­cji na tem­at konkur­su udziela: mikolaj.gurdala@eithealth.eu

Szczegóły doty­czące konkur­su.

Doku­men­ty:

  • Opublikowano: 12 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP