Aktualności

II Studencka Konferencja “Trudni pacjenci internistyczni — skuteczność i bezpieczeństwo polifarmakoterapii”


Stu­denck­ie Koło Naukowe przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej serdecznie zaprasza do udzi­ału w II Kon­fer­encji “Trud­ni pac­jen­ci internisty­czni — skuteczność i bez­pieczeńst­wo poli­far­makoter­apii”, która odbędzie się w dniu 19 mar­ca 2016, godz. 9.00–15.00 w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, ul. Pomors­ka 251, sala 1.17, 1.18, 1.19. Kon­fer­enc­ja doty­czyć będzie trud­noś­ci w poli­far­makoter­apii, w ramach kon­fer­encji przed­staw­ione zostaną ciekawe przepad­ki klin­iczne omówie­nie przez przed­staw­icieli poszczegól­nych kół naukowych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Stu­denck­ie Koło Naukowe przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej serdecznie zaprasza do udzi­ału w II Kon­fer­encji “Trud­ni pac­jen­ci internisty­czni — skuteczność i bez­pieczeńst­wo poli­far­makoter­apii”.

Patronat  Hon­orowy:
Prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak — Prorek­tor do spraw Nau­ki
Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszews­ki — Dziekan Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego

Orga­ni­za­tor:
Stu­denck­ie Koło Naukowe
przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Opiekun: Dr hab.n.med.prof.nadzw. Mar­lena Bron­cel
Komitet orga­ni­za­cyjny: Adam Dur­ma, Alek­san­dra Pypeć, Kamil Tram­bow­icz

Infor­ma­c­je Orga­ni­za­cyjne:
Kon­fer­enc­ja odbędzie się 19.03.2016, godz. 9.00–15.00 w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, ul. Pomors­ka 251, sale 1.19, 1.18, 1.17

Udzi­ał w Kon­fer­encji jest bezpłat­ny.

Zgłoszenia do 17.03.2016 na adres: sknfarmakologia@gmail.com

Ramowy Pro­gram Kon­fer­encji:

9:00 — 9:30 Otwar­cie kon­fer­encji
Wykład Inau­gu­ra­cyjny: “O czym każdy lekarz powinien wiedzieć !”
dr hab.n.med.prof.nadzw. Mar­lena Bron­cel

9:30 — 11:30
Warsz­taty w gru­pach cz.1sala 1.17: Ciekawe przy­pad­ki klin­iczne, prezen­tac­ja i omówie­nie przez przed­staw­icieli poszczegól­nych kół naukowych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi:

 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Medy­cyny Rodzin­nej, opiekun Koła Naukowego:
  dr n. med. Mał­gorza­ta Koziars­ka — Roś­ciszews­ka
 • SKN  przy Klin­ice Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek,
  opiekun Kola Naukowego: prof. dr hab. n. med. Michał Now­ic­ki, dr hab. n. med. Ilona Kur­na­tows­ka
 • SKN przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Reha­bil­i­tacji Kar­di­o­log­icznej,
  opiekun Koła Naukowego: dr n. med. Bea­ta Urzę­dow­icz
 • SKN przy Kat­e­drze i Klin­ice Kar­di­ologii, opiekun Koła Naukowego:
  prof. dr hab.n.med. Piotr Lip­iec

Warsz­taty w gru­pach cz.1 sala:1.18: Ciekawe przy­pad­ki klin­iczne, prezen­tac­ja i omówie­nie przez przed­staw­icieli poszczegól­nych kół naukowych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi:

 • Koło Naukowe Klini­ki Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Zaburzeń Ryt­mu Ser­ca,
  opiekun Koła Naukowego: dr n. med. Andrzej Bissinger
 • SKN przy Klin­ice Endokrynologii i Chorób Meta­bol­icznych,
  opiekun Koła Naukowego: dr n. med. Elż­bi­eta Skowrońs­ka — Jóźwiak
 • SKN przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej,
  opiekun Koła Naukowego: dr hab.n.med.prof.nadzw. Mar­lena Bron­cel

11:30 — 11:45 Prz­er­wa kawowa

11:45 — 12:15  Wykład: “Bak­teri­uria — leczyć czy nie leczyć?”prof. dr hab. n. med. Dar­iusz Moczul­s­ki

12:15 — 13:00  Lunch

13:00 — 14:40
Warsz­taty w gru­pach cz.2 sala:1.18: Ciekawe przy­pad­ki klin­iczne, prezen­tac­ja i omówie­nie przez przed­staw­icieli poszczegól­nych kół naukowych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi:

 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Medy­cyny Rodzin­nej, opiekun Koła Naukowego:
  dr n. med. Mał­gorza­ta Koziars­ka — Roś­ciszews­ka
 • SKN  przy Klin­ice Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek,
  opiekun Kola Naukowego: prof. dr hab. n. med. Michał Now­ic­ki, dr hab. n. med. Ilona Kur­na­tows­ka
 • SKN przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Reha­bil­i­tacji Kar­di­o­log­icznej,
  opiekun Koła Naukowego: dr n. med. Bea­ta Urzę­dow­icz
 • SKN przy Kat­e­drze i Klin­ice Kar­di­ologii, opiekun Koła Naukowego :
  prof. dr hab. n. med. Piotr Lip­iec

Warsz­taty w gru­pach cz.2 sala:1.17: Ciekawe przy­pad­ki klin­iczne, prezen­tac­ja i omówie­nie przez przed­staw­icieli poszczegól­nych kół naukowych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi:

 • Koło Naukowe Klini­ki Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Zaburzeń Ryt­mu Ser­ca,
  opiekun Koła Naukowego: dr n. med. Andrzej Bissinger
 • SKN przy Klin­ice Endokrynologii i Chorób Meta­bol­icznych,
  opiekun Koła Naukowego: dr n. med. Elż­bi­eta Skowrońs­ka — Jóźwiak
 • SKN przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej,
  opiekun Koła Naukowego: dr hab.n.med.prof.nadzw. Mar­lena Bron­cel

14:40 — 15:00 Pod­sumowanie kon­fer­encji. Wręcze­nie nagród.

 • Opublikowano: 4 marca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP