Aktualności

III Miejsce w Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych w Futsalu Mężczyzn.


W dni­ach 17 – 20 mar­ca 2016 r. Łódź była gospo­darzem Mis­tr­zostw Pol­s­ki Uczel­ni Medy­cznych w Fut­salu Mężczyzn. Uroczys­tego otwar­cia turnieju dokon­ali Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich  Radzisław Kordek , a także Prorek­tor ds. Roz­wo­ju Uczel­ni Dar­iusz Nowak oraz prezes KU AZS Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego Woj­ciech Ciesiel­s­ki. Cer­e­monię otwar­cia wzbo­gacił wys­tęp Chóru UM pod opieką Pani Prof. Anny Domańskiej.

Łódz­ka druży­na rozpoczęła mis­tr­zost­wa od efek­townego zwycięst­wa nad Poz­naniem 5:1.
Nieste­ty, dwie poważne kon­tuz­je w meczu z Białym­stok­iem poskutkowały porażką 0:3.

O wyjś­cie z grupy zde­cy­dował mecz z Wrocław­iem. Po wygranej 6:2 łodzian­ie w pół­fi­nale trafili na Kraków. Stoli­ca małopol­s­ki okaza­ła się jed­nak sil­niejsza i w meczu o III miejsce znów Łódź zmierzyła się z Białym­stok­iem. Po bard­zo dobrym meczu podopieczni tren­era mgr Adama Chmi­eleck­iego wygrali 7:4 i tym samym zdobyli brą­zowy medal Mis­tr­zostw Pol­s­ki Uczel­ni Medy­cznych w fut­salu mężczyzn. W klasy­fikacji gen­er­al­nej druży­na z Krakowa zajęła I miejsce  pokonu­jąc w finale Gdańsk 3:2.

I – Kraków
II – Gdańsk
III – Łódź
IV – Białys­tok
V – Lublin
VI – Wrocław
VII – Szczecin
VIII – Poz­nań
IX- Byd­goszcz

MVP turnieju, czyli najlep­szym zawod­nikiem mis­tr­zostw został Kap­i­tan łódzkiej drużyny Bartłomiej Kwapisz, stu­dent far­ma­cji. Pon­ad­to Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi reprezen­towali:
— Prze­mysław Mrzygłód (NoZ)
— Paweł Wosińs­ki (Tech­ni­ki Den­tysty­czne)
— Jakub Bocian (Ratown­ict­wo Medy­czne)
— Michał Czop (Lekars­ki)
— Bartłomiej Gawrońs­ki ( W‑L)
— Fil­ip Ochap­s­ki (W‑L)
— Mateusz Bale­ja (W‑L)
— Kacper Płane­ta (W‑L)
— Bartłomiej Konieczny (W‑L)
— Piotr Beta (Ratown­ict­wo Medy­czne)
— Sami Hus­sein (L‑D ang.)

Druży­na Podtrzy­mu­je dobrą passę. Aktu­al­nie w roz­gry­wkach aka­demic­kich jest 4 drużyną wojew­ództ­wa łódzkiego w fut­salu. W pół­fi­nałach Aka­demic­kich Mis­tr­zostw Pol­s­ki, które miały miejsce w Warsza­w­ie Łódz­cy stu­den­ci pokon­ali min: Politech­nikę Wrsza­wską 5:3 i SGH w Warsza­w­ie 7:1, zaj­mu­jąc ostate­cznie VIII miejsce.

W zeszłorocznych MPUM w piłce nożnej w Byd­goszczy UMED zdobył sre­brny medal, ule­ga­jąc jedynie w finale Gdańskowi 0:1.

Publikacja1Publikacja 2Publikacja 3

  • Opublikowano: 1 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP