Aktualności

InnoStars Accelerator Competitions 2018


Weź udzi­ał w jed­nym z trzech konkursów w ramach InnoS­tars Accel­er­a­tor Com­pe­ti­tions 2018 i zgar­nij kasę na rozwój!

 

InnoS­tars Award 2018 – konkurs na innowac­je na wczes­nym etapie roz­wo­ju
Do pozyska­nia do 32 000 Euro 

Dla kogo:
Jeśli masz innowa­cyjny pomysł w obszarze ochrony zdrowia i posi­adasz prototyp/demonstrator, nie masz jeszcze klien­tów i szukasz potenc­jal­nych odbior­ców – jesteś osobą indy­wid­u­al­ną lub członkiem tea­mu lub posi­adasz start-up — zgłoś się do nas!

Korzyś­ci:
Fun­dusze na rozwój: I etap – 8.000 Euro (Smart Mon­ey); II etap – 25.000 Euro, 20.000 Euro lub 15.000 Euro
Opra­cow­anie i wal­i­dac­ja busi­ness planu pod okiem między­nar­o­dowych ekspertów
Zdoby­cie doświad­czenia w zakre­sie prezen­tacji przed inwest­ora­mi
Dostęp do men­torów w kluc­zowych obszarach roz­wo­ju biz­ne­su
Net­work­ing na poziomie między­nar­o­dowym

Aplikac­ja:

 1. On-line do dnia 27 kwiet­nia 2018r poprzez LINK
 2. Jeśli chcesz, abyśmy pomogli Ci zamienić Twój pomysł w świet­ną aplikację zgłoś chęć udzi­ału
  w konkur­sie na adres: joanna.baranowska@umed.lodz.pl

Więcej infor­ma­cji na: http://www.innostarsaccelerator.eithealth.eu/

 

Head­Start Com­pe­ti­tion 2018 – wspar­cie dla firm na wczes­nym etapie roz­wo­ju
Do pozyska­nia 50 000 Euro 

Dla kogo:
Jeśli posi­adasz młodą, rozwi­ja­jącą się fir­mę, rozwi­jasz ciekawy pro­jekt i jesteś gotowy do wypuszczenia na rynek nowego pro­duk­tu – zgłoś się do nas!

Korzyś­ci:
Fun­dusze na rozwój: I etap — 5.000 Euro na men­torów, udzi­ał w kon­fer­enc­jach zagranicznych, w warsz­tat­ach typu Boot­camp (28–29.06.2018); II etap – 12.000 Euro, 10.000 Euro lub 8.000 Euro

Wal­i­dac­ja i rozwój pro­jek­tu
Przy­go­towanie do sprzedaży produktu/usługi
Szkole­nia dopa­sowane do Twoich potrzeb
Dostęp do między­nar­o­dowej sieci kon­tak­tów i innych pro­gramów EIT Health

Aplikac­ja:

 1. On-line do dnia 27 kwiet­nia 2018r poprzez LINK
 2. Jeśli chcesz, abyśmy pomogli Ci zamienić Twój pomysł w świet­ną aplikację zgłoś chęć udzi­ału
  w konkur­sie na adres: joanna.baranowska@umed.lodz.pl

Więcej infor­ma­cji na: http://www.innostarsaccelerator.eithealth.eu/

 

Euro­pean Health Cat­a­pult 2018 – wspar­cie dla MSP, start-up, spin-off
Do pozyska­nia 30 000 Euro 

Dla kogo:
Jeśli posi­adasz start-up, jesteś małym lub śred­nim przed­siębiorstwem, masz już klien­tów, ale szukasz kole­jnych potenc­jal­nych odbior­ców na are­nie między­nar­o­dowej – zgłoś się do nas!

Korzyś­ci:
Fun­dusze na rozwój: I etap – 10.000 Euro (Smart Mon­ey);  II etap – 20.000 Euro, 15.000 Euro lub 10.000 Euro;

Wal­i­dac­ja i rozwój pro­duk­tu
Dostęp do potenc­jal­nych odbior­ców pro­duk­tu
Szkole­nia dedykowane dopa­sowane do Twoich potrzeb
Pozyskanie inwest­orów i part­nerów z całej Europy do Two­jego przed­sięwz­ię­cia
Dostęp do między­nar­o­dowej sieci kon­tak­tów i innych pro­gramów EIT Health

Aplikac­ja:

 1. On-line do dnia 27 kwiet­nia 2018r poprzez LINK
 2. Jeśli chcesz, abyśmy pomogli Ci zamienić Twój pomysł w świet­ną aplikację zgłoś chęć udzi­ału
  w konkur­sie na adres: joanna.baranowska@umed.lodz.pl

Więcej infor­ma­cji na: http://www.innostarsaccelerator.eithealth.eu/

 • Opublikowano: 11 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP