Aktualności

Innovation Days 2021


Inno­va­tion Days (iDays) to między­nar­o­dowy cykl wydarzeń orga­ni­zowany równole­gle w 20 lokaliza­c­jach w całej Europie. Jest to wydarze­nie dostęp­ne dla wszys­t­kich stu­den­tów i absol­wen­tów, zain­tere­sowanych innowac­ja­mi w medy­cynie. Uczest­ni­cy pra­cow­ać będą nad rozwiąza­ni­a­mi dla real­nych prob­lemów z zakre­su ochrony zdrowia, a następ­nie w inter­dyscy­pli­narnych zespołach przed­staw­ią swo­je pomysły przed jury.

Zwycięskie zespoły i‑Days w Łodzi zostaną zapros­zone do kole­jnego eta­pu, orga­ni­zowanego przez Uni­w­er­sytet Barcelońs­ki.

Dlaczego warto wziąć udzi­ał w iDays?

  • Zdobędziesz wiedzę z zakre­su Design Think­ing, pitchowa­nia oraz pro­to­ty­powa­nia,
  • Poz­nasz ciekawych ludzi, pasjonu­ją­cych się innowac­ja­mi,
  • Opracu­jesz rozwiązanie, które może zmienić przyszłość medy­cyny,
  • Poroz­maw­iasz z przed­staw­iciela­mi firmy DR. MAX,
  • Zdobędziesz unikalny cer­ty­fikat, potwierdza­ją­cy Twój udzi­ał,
  • Pod­czas wydarzenia otrzy­masz ciepły posiłek,
  • … i wiele więcej!

Dodatkowo dzię­ki naw­iąza­niu współpra­cy z fir­mą DR.MAX w tym roku pier­wszy dzień warsz­tatów dedyku­je­my stu­den­tom far­ma­cji.

Pier­wszy dzień wydarzenia przez­nac­zony jest tylko dla stu­den­tów Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznegoPozostałe dni otwarte są dla wszys­t­kich chęt­nych.

Nie musisz być stu­den­tem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego aby wziąć udzi­ał w wydarze­niu!

Wydarze­nie odbędzie się w dni­ach 20–22 październi­ka w siedz­i­bie Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii w Medi­HUB.– Mazowiec­ka 3, bud. C9, 92–215 Łódź.

Zapisz się już ter­az, licz­ba miejsc ogranic­zona!

http://ciitt.umed.pl/projects/innovation-days-2020/

  • Opublikowano: 21 września 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP