Aktualności

Innowacje na rzecz aktywnego życia i zdrowego starzenia — relacja z seminarium i warsztatów


O innowac­jach na rzecz akty­wnego życia i zdrowego starzenia się deba­towali uczest­ni­cy niedziel­nego sem­i­nar­i­um, które odbyło się w Muzeum Sztu­ki w Łodzi. Prelekc­je na tem­at demograficznych wyzwań oraz szans naszego mias­ta związanych z pro­gramem rewital­iza­cji wygłosili prof. Lucy­na Woź­ni­ak, Prorek­tor ds. Nau­ki UM w Łodzi oraz przed­staw­iciele Urzę­du Mias­ta Łodzi — Tomasz Jaku­biec i Adam Klam­ra. Sem­i­nar­i­um miało charak­ter między­nar­o­dowy, a o swoich pro­jek­tach opowiadali eksper­ci z cen­trów ref­er­en­cyjnych Euro­pean Inno­va­tion Part­ner­ship for Active Healthy Age­ing  — prof. Joao Mal­va z Uni­w­er­syte­tu w Coim­brze oraz Joost Dege­naar z Uni­w­er­syte­tu w Gronin­gen.

Pod­sumowaniem niedziel­nego spotka­nia była deba­ta, którą poprowadz­iła prof. Lucy­na Woź­ni­ak, a której tem­atem prze­wod­nim były szanse Łodzi w uzyska­niu sta­tusu Cen­trum Ref­er­en­cyjnego w obszarze akty­wnego życia i zdrowego starzenia się.

Wydarze­nie zor­ga­ni­zowane zostało przez part­nerów Plat­formy Współpra­cy EIT Health Poland — Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Insty­tut Medy­cyny Pra­cy w Łodzi, Ericpol i Fun­dację dla Uni­w­erys­te­tu Medy­cznego w Łodzi.

Kon­tynu­acją sem­i­nar­i­um były dwud­niowe warsz­taty z zakre­su “Work­place inter­ven­tions for a sta­ble work­force” orga­ni­zowane w Cen­trum Dydak­ty­cznym UM w Łodzi pod szyl­dem EIT Health.

 

partnerzy

  • Opublikowano: 16 października 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP