Czcionka A- A A+

Jak szyć?

Strona główna » Jak szyć?

Jak szyć?

Witaj na stron­ie inter­ne­towej pro­jek­tu „Jak szyć?”, który poświę­cony jest tem­atyce szy­cia chirur­gicznego. Zna­jdziesz tu filmy instruk­tażowe z tech­niką szy­cia krok po kroku, cieka­wost­ki i nowin­ki ze świa­ta chirur­gicznego, a także infor­ma­c­je na tem­at kon­fer­encji oraz innych wydarzeń o tem­atyce chirur­gicznej odby­wa­ją­cych się na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

„Jak szyć?” współpracu­je z pro­jek­tem „Warsz­taty chirur­giczne” orga­ni­zowanym w ramach Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Stu­den­tów Medy­cyny IFM­SA-Poland. Dzię­ki tej stron­ie zyskasz możli­wość zapisa­nia się na Warsz­taty oraz pozostałe wydarzenia orga­ni­zowane przez Sto­warzysze­nie.

Założy­cielem pro­jek­tu „Jak szyć?” jest Łukasz Łaz­ińs­ki, Koor­dy­na­tor Ogólnopol­s­ki Pro­jek­tu „Warsz­taty chirur­giczne” IFM­SA-Poland, stu­dent V roku Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Odwiedź także inne kanały społecznoś­ciowe pro­jek­tu „Jak szyć?”:

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP