Aktualności

Kategoria A dla Wydziału Farmaceutycznego!


Niezmiernie miło nam poin­for­mować, że decyzją Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego z  27 czer­w­ca br. Wydzi­ałowi Far­ma­ceu­ty­czne­mu naszej Uczel­ni, została przyz­nana kat­e­go­ria naukowa A.

GRATULUJEMY!

  • Opublikowano: 28 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP