Aktualności

Konkursy z obszaru projektów międzynarodowych


Szanowni Państ­wo,
Poniżej prezen­tu­je­my najnowsze wydarzenia, wiado­moś­ci, konkursy z obszaru pro­jek­tów między­nar­o­dowych. Serdecznie zachę­camy do wzię­cia w nich udzi­ału.

Wiadomości/wydarzenia/konkursy:
 

1. Cen­trum badaw­cze z Izraela poszuku­je part­nerów do pro­jek­tu z obszaru Zdrowie. https://www.kpk.gov.pl/?p=40401&znewsletter=22listopada2017
2. Wkrótce nowy konkurs pro­gra­mu AAL: ICT for age­ing well https://www.kpk.gov.pl/?p=40429&znewsletter=22listopada2017
3. Warsz­taty: Jak napisać dobry wniosek do Instru­men­tu MŚP  odnieść sukces? https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-jak-napisac-dobry-wniosek-i-odniesc-sukces-w-programie-h2020‑2&znewsletter=22listopada2017
4. Warsz­taty: Zarządzanie pro­jek­ta­mi między­nar­o­dowy­mi w H2020 https://www.kpk.gov.pl/?event=zarzadzanie-projektami-miedzynarodowymi-w-h2020-warsztaty-dwudniowe&znewsletter=22listopada2017
5. Dzień infor­ma­cyjny SC6 „Europa w zmieni­a­ją­cym się świecie” – konkursy 2018/2019 https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-sc6-europa-w-zmieniajacym-sie-swiecie-konkursy-20182019&znewsletter=22listopada2017
6. ITN – Innowa­cyjne Sieci Szkole­niowe w ramach pro­gra­mu MSCA https://www.kpk.gov.pl/?event=itn-innowacyjne-sieci-szkoleniowe-w-ramach-programu-marie-sklodowska-curie-actions&znewsletter=22listopada2017
7. Jak wybier­ane są najlep­sze pro­jek­ty w pro­gramie H2020? Zostań ekspertem oce­ni­a­ją­cym! https://www.kpk.gov.pl/?event=jak-wybierane-sa-najlepsze-projekty-w-programie-h2020-zostan-ekspertem-oceniajacym&znewsletter=22listopada2017
8. Zasady finan­sowa­nia pro­jek­tów – Hory­zont 2020 https://www.kpk.gov.pl/?event=zasady-finansowania-projektow-horyzont-2020&znewsletter=22listopada2017
9. Sem­i­nar­i­um i kon­sul­tac­je do konkur­su w pro­gramie Inter­reg Baltic Sea Region

 

https://www.kpk.gov.pl/?p=40476&znewsletter=22listopada2017

 

  • Opublikowano: 22 listopada 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP