Aktualności

KUMPEL – nowy projekt mentorski Uniwersytetu Medycznego – zainaugurowany


Spotkaniem w Stre­fie Wiedzy i Innowacji rozpoczął się nowy pro­jekt men­tors­ki dla najz­dol­niejszej, łódzkiej młodzieży liceal­nej, której celem jest rozwój naukowy pod patronatem naszej Uczel­ni.

Pro­jekt KUMPEL  (www.kumpel.umed.pl) pow­stał z potrze­by dzie­le­nia się z młody­mi ludź­mi wiedzą i doświad­cze­niem naszych naukow­ców, chę­ci inspirowa­nia i zachę­ca­nia uzdol­nionych liceal­istów do rozwi­ja­nia swoich tal­en­tów.

Do pier­wszej edy­cji naszego pro­jek­tu zaprosil­iśmy uczniów  III LO, LO oo. Bernar­dynów, XXXIII LO, XXVI LO, XVIII LO, UŁ LO oraz I LO.

Przez rok Uczniowie będą  zapoz­nawać się z metodologią prowadzenia badań naukowych, nabędą wiedzę z zakre­su obsłu­gi sprzę­tu lab­o­ra­to­ryjnego, a także znacznie posz­erzą swo­ją wiedzę dzię­ki opiece  swoich Men­torów.  Dzię­ki asyś­cie Stu­den­ta uczeń zdobędzie umiejęt­noś­ci porusza­nia się w środowisku aka­demickim, wiedzę z zakre­su przed­mio­tu i specy­fi­ki studiów.

Zespoły KUMPLA:

Zespół 1

Men­tor: prof. Anna Zalews­ka-Janows­ka – Kierown­ik Zakładu Psy­cho­der­ma­tologii

Opiekunowie: dr Alic­ja Ograczyk – Zakład Psy­cho­der­ma­tologii, mgr Zofia Kabz­ińs­ka – Zakład Psy­cho­der­ma­tologii

Uczniowie: I LO im. Mikoła­ja Koperni­ka, LO w Kon­stan­tynowie Łódzkim

Tem­at: Opra­cow­anie pro­gra­mu odd­zi­ały­wań antys­tre­sowych na poziom stre­su u uczniów liceum ogól­nok­sz­tałcącego

Zespól 2

Men­tor: prof. Ewa Brzezi­ańs­ka-Laso­ta – Kierown­ik Zakładu Moleku­larnych Pod­staw Medy­cyny

Opiekun: dr Doro­ta Pas­tuszak-Lewn­dos­ka – Zakład Moleku­larnych Pod­staw Medy­cyny

Uczniowie: III LO, LO oo Bernar­dynów

Tem­at: Poszuki­wanie infor­maty­wnych mark­erów diag­nos­ty­cznych o wartoś­ci różnicu­jącej u pac­jen­tów ze zdi­ag­no­zowanym niedrob­nokomórkowym rakiem płu­ca (NSCLC).

Zespół 3

Men­tor: prof. Jakub Fich­na – Kierown­ik Zakładu Bio­chemii

Opiekun: mgr inż. Julia Kra­jew­s­ka — Zakład Bio­chemii

Uczniowie: XXVI LO, XXXIII LO

Tem­at: Opra­cow­anie nowej formy ter­apii choro­by Leśniowskiego-Crohna w opar­ciu o lipo­somy

Zespół 4

Men­tor: prof. Maciej Borowiec – Kierown­ik Kat­edry Gene­ty­ki Klin­icznej i Lab­o­ra­to­ryjnej

Opiekun: mgr Pauli­na Młudzik — Kat­e­dra Gene­ty­ki Klin­icznej i Lab­o­ra­to­ryjnej

Uczniowie: XVIII LO, LO UŁ

Tem­at: Iden­ty­fikac­ja genów zaan­gażowanych w pato­genezę cukrzyc monogenowych.

  • Opublikowano: 11 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP