Aktualności

Kurs przygotowawczy


Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza wszys­t­kich kandy­datów i oso­by przyjęte na I rok studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi do udzi­ału w Kur­sach Przy­go­towaw­czych.

Udzi­ał w kur­sach z matem­aty­ki, biologii i chemii organ­icznej, prowad­zonych przez doświad­c­zonych wykład­ow­ców to doskon­ały sposób na usys­tem­aty­zowanie wiedzy i uzu­pełnie­nie wszel­kich zaległoś­ci jeszcze przed rozpoczę­ciem roku aka­demick­iego.

Rejes­trac­ja już trwa!

  • Opublikowano: 29 sierpnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP