Aktualności

Nagroda Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego dla Badacza z Łodzi


Z wielką przy­jem­noś­cią ogłasza­my, że prace naukowe doty­czące rzad­kich form cukrzy­cy prowad­zone przez dr Woj­ciecha Fendlera w Klin­ice Pedi­atrii, Onkologii, Hema­tologii i Dia­betologii zostały uhonorowane Young Inves­ti­ga­tor Award między­nar­o­dowego towarzyst­wa naukowego ISPAD (Inter­na­tion­al Soci­ety of Pedi­atric and Ado­les­cent Dia­betes). Nagro­da ta jest corocznie przyz­nawana badac­zowi w wieku nie więcej niż 40 lat za wybitne osiąg­nię­cia naukowe w polu cukrzy­cy u dzieci.

Osiąg­nię­ciem zgłos­zonym jako pod­stawa przyz­na­nia nagrody była pra­ca doty­czą­ca roli mikroR­NA w pato­genezie cukrzy­cy monogenowej prze­b­ie­ga­jącej z towarzyszącą tor­bielowa­toś­cią nerek real­i­zowana w ramach pro­jek­tu SONATA Bis Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki. Jest to dru­ga nagro­da ISPADu przyz­nana zespołowi Łódz­kich Dia­betologów – w roku 2008 otrzy­mał ją Prof. Woj­ciech Mły­nars­ki, za bada­nia nad far­mako­gene­ty­cznym lecze­niem cukrzy­cy noworod­kowej.

Więcej infor­ma­cji o przyz­nanych nagro­dach ISPAD zamieszc­zono na stron­ie towarzyst­wa.

ispad

  • Opublikowano: 3 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP