Aktualności

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane!


12 lip­ca Zarząd Wojew­ództ­wa Łódzkiego po raz siedem­nasty przyz­nał nagrody Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego za najlep­sze rozprawy habil­i­ta­cyjne i dok­torskie oraz prace mag­is­ter­skie i dyplo­mowe tem­aty­cznie związane z wojew­ództwem łódzkim.

Do konkur­su uczel­nie zgłosiły 60 prac pro­mu­ją­cych łódzkie i prezen­tu­ją­cych wyni­ki badań użyteczne dla roz­wo­ju społecznego, gospo­dar­czego oraz kul­tur­al­nego regionu. Obszary tem­aty­czne zgłaszanych prac w więk­szoś­ci doty­czyły obszaru nauk human­isty­cznych i społecznych (19), a następ­nie obszaru nauk: przy­rod­niczych i ścisłych (16), tech­nicznych (12), o zdrow­iu i medy­cznych (7) oraz sztu­ki (6). Nagrod­zono jed­ną rozprawę habil­i­ta­cyjną, dwie rozprawy dok­torskie, dwie prace mag­is­ter­skie oraz dwie prace dyplo­mowe.

Wśród sied­miu nagrod­zonych zna­j­du­ją się aż dwie reprezen­tan­t­ki naszej uczel­ni. Paulinę Klimkiewicz wyróżniono za rozprawę dok­torską Zas­tosowanie metod kinezyter­apii klasy­cznej, neu­ro­roz­wo­jowej Bobath i pro­pri­o­cep­ty­wnego ner­wowo-mięśniowego torowa­nia w neu­rore­ha­bil­i­tacji pac­jen­tów po udarze niedokr­wi­en­nym mózgu. Mar­i­o­la Alwingi­er otrzy­mała nagrodę za pracę mag­is­ter­ską Zarządzanie jakoś­cią jako strate­gia budowa­nia pozy­cji rynkowej pod­mio­tu leczniczego na przykładzie wybranego niepub­licznego zakładu opie­ki zdrowot­nej.

Wszys­tkim Lau­re­atom serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 15 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP