Aktualności

OGŁOSZENIE — 2 konkursy na projekty badawcze


Szanowni Państ­wo,

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki w ślad za Nar­o­dowym Cen­trum Nau­ki infor­mu­je, że dnia 17 czer­w­ca 2024 r.  Koor­dy­na­torzy dyscy­plin ogłosili 2 konkursy na pro­jek­ty badaw­cze. Łączny budżet ogłos­zonych konkursów to 170 mln zł.

  1. MAESTRO 16 na pro­jek­ty badaw­cze dla doświad­c­zonych naukow­ców mające na celu real­iza­cję pio­nier­s­kich badań naukowych, w tym inter­dyscy­pli­narnych, ważnych dla roz­wo­ju nau­ki, wykracza­ją­cych poza doty­chcza­sowy stan wiedzy i których efek­tem mogą być odkrycia naukowe.

W konkur­sie tym moż­na otrzy­mać środ­ki na wyna­grodzenia dla zespołu badaw­czego, w tym również stype­n­dia dla stu­den­tów lub dok­toran­tów, zakup lub wyt­worze­nie aparatu­ry naukowo-badaw­czej oraz pokryć inne kosz­ty związane z wydatka­mi niezbęd­ny­mi do real­iza­cji pro­jek­tu badaw­czego.

Budżet konkur­su wynosi 20 mln zł.

Ważne zmi­any:

   • w kat­e­gorii Wyna­grodzenia oraz stype­n­dia dla stu­den­tów i dok­toran­tów zmi­an­ie ule­ga maksy­mal­na wysokość stype­ndi­um dok­toranck­iego dla dok­toran­ta w szkole dok­torskiej, które moż­na zaplanować i wypłacić po oce­nie śró­dokre­sowej. Szczegółowe infor­ma­c­je zna­j­du­ją się w sekcji Jak zaplanować kosz­to­rys pro­jek­tu.
   • w Reg­u­laminie przyz­nawa­nia środ­ków na real­iza­cję pro­jek­tów badaw­czych doty­czą­cych w szczegól­noś­ci Oce­ny wniosków w konkur­sach na pro­jek­ty badaw­cze, jak również Kosztów w pro­jek­tach badaw­czych. Szczegółowe infor­ma­c­je zna­j­du­ją się w sekcji Co jest brane pod uwagę przy oce­nie wniosku oraz Jak zaplanować kosz­to­rys pro­jek­tu.
   • Wnios­ki będą oce­ni­ane w dwóch kat­e­go­ri­ach:

A – Oce­na pro­jek­tu (Poziom naukowy, Możli­wość wyko­na­nia, Potenc­jal­ny wpływ) z wagą 60%;

B – Kwal­i­fikac­je i osiąg­nię­cia kierown­i­ka pro­jek­tu, z wagą 40%.

   • Kosz­ty wyda­nia mono­grafii są kosztem niek­wal­i­fikowal­nym
   • Wykaz lit­er­atu­ry nie wlicza się do lim­itów stron.

Do konkur­su może być zgłos­zony wniosek, w którym do real­iza­cji zadań w pro­jek­cie przewidziane jest zaan­gażowanie na łączny okres co najm­niej 72 miesię­cy doktoranta/doktorantów lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc zgod­nie z zasada­mi określony­mi w Reg­u­laminie.

W związku z inwazją Fed­er­acji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uch­wały Rady Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki, we wnioskach składanych w konkur­sach Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki nie moż­na planować jakiejkol­wiek współpra­cy pod­miotów pol­s­kich z pod­mio­ta­mi rosyjski­mi. Zaplanowanie takiej współpra­cy będzie skutkować odrzuce­niem wniosku ze względów for­mal­nych.

Peł­na doku­men­tac­ja konkur­sowa

Wyty­czne dla wniosko­daw­ców — uzu­peł­ni­an­ie wniosku w sys­temie OSF

  1. SONATA BIS 14 na pro­jek­ty badaw­cze mające na celu powołanie nowego zespołu badaw­czego, prowadzącego bada­nia naukowe o charak­terze pod­sta­wowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy dok­to­ra w okre­sie od 5 do 12 lat przed rok­iem wys­tąpi­enia z wnioskiem.

W konkur­sie tym moż­na otrzy­mać środ­ki na wyna­grodzenia dla zespołu badaw­czego, w tym również stype­n­dia dla stu­den­tów lub dok­toran­tów, zakup lub wyt­worze­nie aparatu­ry naukowo-badaw­czej oraz pokryć inne kosz­ty związane z wydatka­mi niezbęd­ny­mi do real­iza­cji pro­jek­tu badaw­czego.

We wniosku w konkur­sie SONATA BIS jako kierown­i­ka pro­jek­tu nie moż­na wskazać oso­by, która jest wskazana jako kierown­ik pro­jek­tu we wniosku złożonym w konkur­sie OPUS, dla którego decyz­ja doty­czą­ca finan­sowa­nia nie stała się ostate­cz­na. Warunek ten nie doty­czy kierown­ików pro­jek­tów we wnioskach OPUS LAP.

Budżet konkur­su wynosi 150 mln zł.

Ważne zmi­any:

   • w kat­e­gorii Wyna­grodzenia oraz stype­n­dia dla stu­den­tów i dok­toran­tów zmi­an­ie ule­ga maksy­mal­na wysokość stype­ndi­um dok­toranck­iego dla dok­toran­ta w szkole dok­torskiej, które moż­na zaplanować i wypłacić po oce­nie śró­dokre­sowej. Szczegółowe infor­ma­c­je zna­j­du­ją się w sekcji Jak zaplanować kosz­to­rys pro­jek­tu.
   • w Reg­u­laminie przyz­nawa­nia środ­ków na real­iza­cję pro­jek­tów badaw­czych doty­czą­cych w szczegól­noś­ci Oce­ny wniosków w konkur­sach na pro­jek­ty badaw­cze, jak również Kosztów w pro­jek­tach badaw­czych. Szczegółowe infor­ma­c­je zna­j­du­ją się w sekcji Co jest brane pod uwagę przy oce­nie wniosku oraz Jak zaplanować kosz­to­rys pro­jek­tu.
   • Wnios­ki będą oce­ni­ane w dwóch kat­e­go­ri­ach:

A – Oce­na pro­jek­tu (Poziom naukowy, Możli­wość wyko­na­nia, Skład i zasad­ność powoła­nia nowego zespołu badaw­czego, Potenc­jal­ny wpływ) z wagą 65%;

B – Kwal­i­fikac­je i osiąg­nię­cia kierown­i­ka pro­jek­tu, z wagą 35%.

   • Kosz­ty wyda­nia mono­grafii są kosztem niek­wal­i­fikowal­nym.
   • Wykaz lit­er­atu­ry nie wlicza się do lim­itów stron.

W związku z inwazją Fed­er­acji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uch­wały Rady Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki, we wnioskach składanych w konkur­sach Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki nie moż­na planować jakiejkol­wiek współpra­cy pod­miotów pol­s­kich z pod­mio­ta­mi rosyjski­mi. Zaplanowanie takiej współpra­cy będzie skutkować odrzuce­niem wniosku ze względów for­mal­nych.

Peł­na doku­men­tac­ja konkur­sowa

Wyty­czne dla wniosko­daw­ców — uzu­peł­ni­an­ie wniosku w sys­temie OSF

 

Dodatkowe pomocne informacje
 1. Nabór wniosków we wszys­t­kich konkur­sach jest prowad­zony za pośred­nictwem sys­te­mu elek­tron­icznego OSF (https://osf.opi.org.pl), nato­mi­ast wewnętrzne ter­miny i pro­ce­dury dla pro­jek­tów kra­jowych przed­staw­ione zostały poniżej.
 2. Adres skry­t­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi:

/UMEDLodz/SkrytkaESP

 1. Kosz­ty pośred­nie to kosz­ty pośred­nio związane z pro­jek­tem badaw­czym, niezbędne do jego real­iza­cji. Na kosz­ty pośred­nie składa­ją się:

kosz­ty pośred­nie Open Access w wysokoś­ci do 2% kosztów bezpośred­nich, które mogą być przez­nac­zone wyłącznie na kosz­ty związane z udostęp­nie­niem pub­likacji lub danych badaw­czych w otwartym dostępie;

pozostałe kosz­ty pośred­nie w wysokoś­ci równej 20% kosztów bezpośred­nich, które mogą być przez­nac­zone na kosz­ty pośred­nio związane z pro­jek­tem, w tym kosz­ty udostęp­nienia pub­likacji lub danych badaw­czych w otwartym dostępie.

Pełen kat­a­log kosztów w pro­jek­tach badaw­czych określa Załącznik do uch­wały Rady NCN nr 23/2024 z dnia 4 mar­ca 2024 r. w spraw­ie zmi­any Reg­u­laminu przyz­nawa­nia środ­ków na real­iza­cję zadań finan­sowanych przez Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki w zakre­sie pro­jek­tów badaw­czych:

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2024/uchwala59_2024-zal1.pdf#page=38

 1. Zgod­nie z definicją prezen­towaną przez NCN  i poli­tyką rachunkowoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w kat­e­gorii Kosz­ty aparatu­ry naukowo-badaw­czej, urządzeń i opro­gramowania należy wykazać pozy­c­je speł­ni­a­jące poniższe definic­je:

Aparatu­ra naukowo-badaw­cza (wg definicji GUS) rozu­mi­ana jest jako zestaw/zestawy urządzeń badaw­czych, pomi­arowych lub lab­o­ra­to­ryjnych o małym stop­niu uni­w­er­sal­noś­ci i wyso­kich para­me­tra­ch tech­nicznych (zazwyczaj wyższych o kil­ka rzędów dokład­noś­ci pomi­aru w sto­sunku do typowej aparatu­ry stosowanej dla celów pro­duk­cyjnych lub eksploat­a­cyjnych), która zgod­nie z zasada­mi (poli­tyką) rachunkowoś­ci obow­iązu­ją­cy­mi w pod­mio­cie real­izu­ją­cym pro­jekt zal­iczana jest do środ­ków trwałych.

Inne urządzenia – w tej pozy­cji należy ująć inne urządzenia niespeł­ni­a­jące definicji aparatu­ry naukowo-badaw­czej, które zgod­nie z zasada­mi (poli­tyką) rachunkowoś­ci obow­iązu­ją­cy­mi w pod­mio­cie real­izu­ją­cym pro­jekt zal­iczane są do środ­ków trwałych.

Opro­gramowanie – w tej pozy­cji wykazy­wane jest zaku­pi­one na potrze­by pro­jek­tu opro­gramowanie, które zgod­nie z zasada­mi (poli­tyką rachunkowoś­ci) obow­iązu­ją­cy­mi w pod­mio­cie real­izu­ją­cym pro­jekt zal­iczane jest do wartoś­ci nie­ma­te­ri­al­nych i prawnych.

 1. W przy­pad­ku zakupu aparatu­ry o wartoś­ci jed­nos­tkowej powyżej 130 tys. net­to koniecz­na jest zgo­da Cen­tral­nego Lab­o­ra­to­ri­um Badaw­czego (CLB) powołanego Zarządze­niem 123/2021 z dnia 22 grud­nia 2021 Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Zgo­da musi być dołąc­zona do wniosku składanego za pośred­nictwem AP10 w PP.

Podanie/wniosek o zgodę należy składać do Prze­wod­niczącego Rady Zarządza­jącej CLB , którym jest Prorek­tor właś­ci­wy ds. nau­ki, na adres: prorektor.nauka@umed.lodz.pl.

Wzór wniosku o zakup kluc­zowej aparatu­ry badaw­czej zgod­nie z Zarządze­niem nr 123/2021 – do pobra­nia tutaj. Wnios­ki roz­pa­try­wane są na posiedzeni­ach Rady CLB.

 1. Na potrze­by wypeł­ni­a­nia wniosku pro­jek­towego w zakre­sie kosz­to­ry­su odsyłamy do Kat­a­logu Usług ofer­owanych przez Cen­tralne Lab­o­ra­to­ri­um Badaw­cze:

20.04 Kat­a­log usług Cen­tral­nego Lab­o­ra­to­ri­um Badawczego.pdf

Osoba­mi do kon­tak­tu w spraw­ie usług ofer­owanych w ramach kat­a­logu są:

Zwierzę­tar­nia Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego: dominika.matusiak@umed.lodz.pl;

MOL­e­co­LAB Cen­trum Badań Moleku­larnych Chorób Cywiliza­cyjnych: ireneusz.majsterek@umed.lodz.pl;

Uni­w­er­syteck­ie Lab­o­ra­to­ri­um Naukowe Core­Lab: jacek.szymanski@umed.lodz.pl.

 

Usłu­gi ofer­owane w ramach UMED nie są usługa­mi obcy­mi.

 1. W przy­pad­ku pro­jek­tów, do real­iza­cji których potrzeb­ne będą zaso­by sprzę­towe (typu: ser­w­ery, macierze dyskowe, sprzęt sieciowy), soft­ware-owe lub ludzkie z obszaru IT przed załącze­niem do pro­ce­su wer­sji roboczej wniosku prosimy o kon­sul­tac­je z Cen­trum Infor­maty­czno-Teleko­mu­nika­cyjnym (Mar­iusz Sawko email: mariusz.sawko@umed.lodz.pl tel.: (42)2725003, 785911537).
 2. W przy­pad­ku pro­jek­tów prowad­zonych z udzi­ałem pac­jen­tów lub mate­ri­ału bio­log­icznego pobranego od oso­by do celów naukowych, koszt ubez­pieczenia OC dla ekspery­men­tu medy­cznego jest kosztem koniecznym ale NIEKWALIFIKOWALNYM w ramach Innych Kosztów Bezpośred­nich i może być ponie­siony wyłącznie z kosztów pośred­nich pro­jek­tu. Powyższy obow­iązek nakła­da ustawa z dnia 16 lip­ca 2020 r. o zmi­an­ie ustawy o zawodach lekarza i lekarza den­tysty oraz niek­tórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która wprowadza zmi­any także w zakre­sie real­iza­cji ekspery­men­tów medy­cznych, w tym badań klin­icznych i weszła w życie z dniem 01.01.2021 r.

Oso­by do kon­tak­tu w zakre­sie ubez­pieczenia na potrze­by przeprowadzenia ekspery­men­tu medy­cznego: grazyna.konczewska@umed.lodz.pl  oraz a.pieniak@merydian.pl.

 1. Wyty­czne dla wniosko­daw­ców do uzu­pełnienia for­mu­la­rza doty­czącego kwestii ety­cznych w pro­jek­cie badaw­czym
 2. 10. W zakre­sie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wspar­cia udzieli Państ­wu mgr Agniesz­ka Goszczyńs­ka z Odd­zi­ału Bib­li­ografii i Bib­liometrii, (goszczynska@umed.lodz.pl) Pomoc­ne w tym względzie mogą okazać się wyty­czne NCN oraz infor­ma­c­je o RDM na stron­ie Otwarty Umed http://otwarty.umed.pl/r‑d-m/.

Wyty­czne do uzu­peł­ni­a­nia planu zarządza­nia dany­mi w pro­jek­cie badaw­czym 

 1. Poli­ty­ka NCN doty­czą­ca otwartego dostępu do pub­likacjize zmi­ana­mi.
 2. Kodeks NCN doty­czą­cy rzetel­noś­ci badań naukowych i stara­nia o fun­dusze na bada­nia
 3. Pro­ce­du­ra składa­nia wniosków
 4. 14. Porozu­mie­nie o współpra­cy na rzecz real­iza­cji wnioskowanego pro­jek­tu badaw­czego

 

Procedowanie wniosku w aplikacji procesowej w PP

UWAGA!

Przy­go­towane i wygen­erowane z sys­te­mu OSF wnios­ki należy składać do wery­fikacji i pod­pisu za pośred­nictwem Aplikacji Pro­ce­sowej AP10 Pro­jek­ty badaw­c­zo-naukowe, do której instrukc­ja dostęp­na jest pod adresem:

https://studumedlodz.sharepoint.com/sites/BWP/SitePages/AP10-Projekty-badawczo-naukowe.aspx

 

W celu złoże­nia wniosku w aplikacji AP10 należy:

 1. Wygen­erować wniosek w sys­temie OSF, początkowo w wer­sji roboczej dla celów wery­fika­cyjnych.
 2. Uru­chomić w Process Por­talu Aplikację AP10, wybrać właś­ci­wy rodzaj pro­jek­tu,

następ­nie za pomocą przy­cisku DALEJ prze­jść do for­mu­la­rza Zgłoszenia Pro­jek­tu, wypełnić dane dot. pro­jek­tu i załączyć wniosek w wer­sji roboczej (wydruk roboczy) w celu wery­fikacji na poziomie Cen­trum Wspar­cia Nau­ki (CWN).

Na tym etapie proszę zapisać sobie przyp­isany do zada­nia numer Instancji, dzię­ki które­mu będą Państ­wo mogli później zlokali­zować swój wniosek w PP.

 1. Po pozy­ty­wnej wery­fikacji wniosku w wer­sji roboczej przez pra­cown­ików CWN, otrzy­ma­ją Państ­wo zadanie w PP pole­ga­jące na załącze­niu wniosku w wer­sji ostate­cznej. W celu jego real­iza­cji, należy zablokować do edy­cji wniosek w sys­temie OSF, wygen­erować jego final­ną wer­sję wraz ze wszys­tki­mi niezbęd­ny­mi doku­men­ta­mi do pod­pisu i załączyć je do Aplikacji AP10. Na tym etapie dodatkowo for­mu­la­rz aplika­cyjny w PP poprosi Państ­wa o podanie numeru wniosku, należy wów­czas podać nr ID wniosku, który zna­j­du­je się w stopce wniosku pobranego z OSF.

Doku­men­tac­ja zostanie raz jeszcze zwery­fikowana w CWN, przekazana do akcep­tacji Przełożonego Kierown­i­ka Pro­jek­tu, następ­nie zwery­fikowana pod wzglę­dem finan­sowym i pod­pisana przez oso­by upoważnione do reprezen­towa­nia Uczel­ni. Kierown­ik projektu/osoba zgłasza­ją­ca wniosek otrzy­ma pod­pisane doku­men­ty na służbowy adres mailowy.

 

Ważne! Nie ma już możli­woś­ci przesła­nia wniosku do pod­pisu drogą mailową. Po zakończe­niu całego pro­ce­su wery­fikacji a następ­nie akcep­tacji władz, podpisane doku­men­ty otrzy­ma­ją Państ­wo z adresu “UMED-Process­Portal” bpmmail@umed.lodz.pl, skąd należy je pobrać i wyma­gane załączyć do wniosku w OSF, a następ­nie wysłać wniosek do NCN zgod­nie z Pro­ce­durą składa­nia wniosku do NCN dostęp­ną w doku­men­tacji konkur­sowej .

 

Aplikowanie o projekt przez osoby spoza UMED, które nie mają dostępu do Process Portalu

Osobom, które nie są zatrud­nione w UMED a chcą aplikować w ramach UMED o pro­jekt, konieczne jest NADANIE DOSTĘPU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. W tym celu niezbędne jest złoże­nie wniosku o dostęp do sys­temów IT/Process Por­talu za pośred­nictwem Aplikacji pro­ce­sowej AP14 Wnios­ki do PODO. Pełnomoc­nikiem ds. Ochrony Danych Osobowych oraz Ekspertem w ww. Aplikacji jest Pani Urszu­la Jas­trzębows­ka: urszula.jastrzebowska@umed.lodz.pl. W sekcji Dostęp do sys­te­mu należy wybrać Process Por­tal.

 

DOKTORANCI / STUDENCI  - o dostęp do sys­te­mu IT wniosku­je kierown­ik jed­nos­t­ki, z którą dok­torant jest pow­iązany (zwyk­le jest to opiekun naukowy), w tym wypad­ku nie ma potrze­by załącza­nia dodatkowych plików, sys­tem zaczy­tu­je automaty­cznie dane studenta/doktoranta po poda­niu numeru PESEL.

 

Oso­by określone jako „INNE”, czyli oso­by w żaden sposób for­mal­nie nie związane z UMED — o dostęp do sys­te­mu IT może zawnioskować oso­ba, która posi­a­da stosowne uprawnienia w PP, czyli np. Dyrek­tor Biu­ra Nau­ki Strate­gii i Roz­wo­ju — Pan mgr Jarosław Horodec­ki, Kierown­ik Cen­trum Wspar­cia Nau­ki – Pani dr Pauli­na Hej­duk. W tej sytu­acji konieczne jest przekazanie danych jak na poniższym scree­nie, tj.:

- pesel,

- imię i nazwisko,

- adres e‑mail, który akty­wnie jest uży­wany,

- numer tele­fonu.

W przy­pad­ku osób określonych jako „INNE” konieczne jest również załącze­nie załączni­ka w mod­ule „Załączni­ki”.

Powinien być to jak­iś doku­ment potwierdza­ją­cy powiązanie/współpracę danej oso­by z Uczel­nią, czyli np. zaświad­cze­nie opieku­na naukowego potwierdza­jące składanie wniosku w otwartej edy­cji konkur­su.

 

Procedowanie POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY

Pobrane z sys­te­mu OSF porozu­mie­nie o współpra­cy należy pro­ce­dować Aplikacji Pro­ce­sowej AP12.05 Obieg umowy.

  1. w for­mu­la­rzu wybrać z Szablonu umowy: „umowa inna/wg wzoru przekazanego przez stronę”

    Po uru­chomie­niu wniosku należy wypełnić wszys­tkie pola oznac­zone gwiazd­ką:

2. W sekcji Dane do umowy w polu jed­nos­t­ki mery­to­rycznej należy wybrać Cen­trum Wspar­cia Nau­ki w przy­pad­ku pro­jek­tów OPUS bez LAP, SONATA, SONATA BIS, PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS, MAESTRO nato­mi­ast w przy­pad­ku pro­jek­tów OPUS-LAP oraz POLONEZ BIS, proszę wybrać Dzi­ał Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych

3. W dal­szej częś­ci for­mu­la­rza należy uzu­pełnić daty zawar­cia porozu­mienia (moż­na wskazać umowa na czas nieokreślony, jeżeli daty nie da się określić)

4. W polu „Czy umowa rodzi kosz­ty” należy wybrać TAK oraz w polu Kon­to kosztów wpisać nr kon­ta przyz­nany do pro­jek­tu, a w przy­pad­ku braku ustal­e­nia kon­ta „brak” lub „nie określono” albo inną stosowną uwagę.

5. w Polu „Czy umowa zaw­ier­ana jest na pod­staw­ie Zarządzenia nr 1/2021 lub Zarządzenia nr 106/2020” należy wybrać NIE

6. W sekcji Strony w umowie należy wybrać jako reprezen­tan­ta Rek­to­ra, a następ­nie osobę pod­pisu­jącą w imie­niu Rek­to­ra – Prorek­to­ra właś­ci­wego ds. nau­ki.

7. W sekcji Pro­jekt umowy należy załączyć wypełniony wzór Porozu­mienia.

8. W dal­szej częś­ci for­mu­la­rza należy uzu­pełnić strony w umowie, wybrać rodza­je pod­pisu (UMED pod­pisu­je umowy elek­tron­icznie) oraz wpisać adres e‑mail, na który zostanie wysłana umowa po pod­pisa­niu przez reprezen­tan­tów Uczel­ni– prosimy o wpisy­wanie włas­nego adresu służbowego i tym samym pośred­niczyć w przekaza­niu pod­pisanego przez reprezen­tan­tów UMED porozu­mienia do pozostałych Stron (moż­na wpisać kil­ka adresów email).

 

 

Harmonogram wewnętrzny

 

21.08.2024                          dead­line na rozpoczę­cie pro­ce­dowa­nia porozu­mienia o współpra­cy dla pro­jek­tów real­i­zowanych w grupie pod­miotów w aplikacji AP12.05. Porozu­mie­nie jest pro­ce­dowane przez Kierown­i­ka Pro­jek­tu lub osobę przez niego upoważnioną. Czas niezbęd­ny na przepro­ce­sowanie doku­men­tu wynosi 7 dni.

 

27.08.2024                         dead­line na zakończe­nie pro­ce­dowa­nia porozu­mień.

 

27.08.2024                          dead­line na zgłosze­nie pro­jek­tu w aplikacji AP10. Jest to równoz­naczne ze złoże­niem wniosku w wer­sji roboczej.

 

05.09.2024                          dead­line na załącze­nie do wcześniejszego zgłoszenia, wniosku w wer­sji ostate­cznej w aplikacji AP10.

 

06.09 — 17.09.2024           etapy admin­is­tra­cyjne związane z pro­ce­dowaniem wniosku w aplikacji AP10 (akcep­tac­ja Przełożonego, wery­fikac­ja księ­gowoś­ci, pod­pisy władz).

 

17.09.2024, o g. 16:00   dead­line na złoże­nie wniosku w sys­temie OSF.

 

Zwracamy się z prośbą o dotrzy­manie wskazanych powyżej ter­minów. Przekrocze­nie ww. har­mono­gra­mu jest obar­c­zone ryzykiem niezłoże­nia wniosku w ter­minie wskazanym przez NCN.

 

Dla osób, które chci­ały­by się wspomóc przy składa­niu wniosku szkole­ni­a­mi z obsłu­gi Aplikacji AP10 – Pro­jek­ty badaw­c­zo-naukowe, przewidu­je­my szkole­nia z zakre­su pro­ce­su Przy­go­towanie pro­jek­tu, którego pier­wszym ele­mentem jest właśnie Zgłosze­nie Pro­jek­tu. O ter­mi­nach zostaną Państ­wo poin­for­mowani w odręb­nym komu­nika­cie.

 

 

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki

 

 

 

Mate­ri­ały do pobra­nia:

  1. Dane pod­mio­tu na potrze­by wypełnienia wniosku

Dane pod­mio­tu do wniosków NCN.docx

 

 

 

 • Opublikowano: 20 czerwca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP