Aktualności

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem do Serbii


Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej serdecznie zaprasza na spotkanie infor­ma­cyjne dla stu­den­tów zain­tere­sowanych wyjaz­dem do Ser­bii, Uni­w­er­sytet w Nowym Sadzie w ramach pro­gra­mu Eras­mus + KA 107 na semes­tr let­ni roku aka­demick­iego 2017/2018.

Spotkanie odbędzie się w Patio Bib­liote­ki przy ul. Muszyńskiego 2, 24.10.2017 o godzinie 17:00. Będzie to szansa na spotkanie z koor­dy­na­torem pro­jek­tu, stu­den­ta­mi, którzy real­i­zowali mobil­ność w roku ubiegłym oraz stu­den­ta­mi z Nowego Sadu, którzy aktu­al­nie studi­u­ją na naszej uczel­ni.

Na stu­den­tów czeka­ją wysok­ie stype­n­dia.

  • Opublikowano: 29 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP