Aktualności

Spotkanie w ramach programu EIT Health Campus


W dniu 23.02.2018 roku odbyło się spotkanie tzw. kick-off meet­ing real­i­zowanego w ramach pro­gra­mu EIT Health Cam­pus. Pro­jekt ma na celu pro­mowanie zdrowego sty­lu życia i  wspieranie akty­wnego starzenia się. Jest real­i­zowany w part­nerst­wie z Uni­w­er­sytetem w Kolonii (Niem­cy) , insty­tutem MaDOpa (Franc­ja), Uni­w­er­sytetem Eras­mus w Rot­ter­damie (Holan­dia), Miastem Rot­ter­dam, Urzę­dem Mias­ta w Łodzi i fir­mą Draum Design z Nor­wegii. Pod­czas spotka­nia  ustalono plan dzi­ałań pro­jek­towych na najbliższe miesiące.

  • Opublikowano: 1 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP