Aktualności

Pierwsze spotkanie SKN Patologii Onkologicznej


Serdecznie zaprasza­my na pier­wsze spotkanie nowo pow­stałego SKN Patologii Onko­log­icznej przy Kat­e­drze kierowanej przez JM Rek­to­ra prof. Radzisława Kord­ka. Spotkanie odbędzie się 23 sty­cz­nia o godz. 17.15 w sali 1.17. Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego.

Głównym tem­atem będzie orga­ni­za­c­ja pra­cy koła. Zas­tanow­imy się między inny­mi jaki­mi rodza­ja­mi dzi­ałal­noś­ci i zagad­nieni­a­mi onko­log­iczny­mi będzie zaj­mowało się koło. Na spotka­niu obec­ny będzie Pan Pro­fe­sor Kordek.

Gorą­co zaprasza­my!

  • Opublikowano: 16 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP