Aktualności

Trzecia edycja Kuźni Młodych Talentów


W dni­ach 28–30 wrześ­nia w  Domu Zjazdów i Kon­fer­encji w Jabłon­nie k. Warsza­wy odbędzie się trze­cia edy­c­ja Kuźni Młodych Tal­en­tów. Szkoła let­nia skierowana jest do dok­toran­tów prag­ną­cych rozwinąć swo­je umiejęt­noś­ci prak­ty­czne przy­datne w kari­erze naukow­ca.

KMT AMU ma na celu inte­grację najlep­szych dok­toran­tów oraz tren­ing umiejęt­noś­ci mięk­kich niezbęd­nych w pra­cy naukowej. Uczest­ni­cy KMT AMU będą mieli okazję uczest­niczyć w akty­wnych for­ma­ch szli­fowa­nia swoich kom­pe­tencji inter­per­son­al­nych takich jak dyskus­je pan­elowe, deba­ta oks­fordz­ka, warsz­taty oraz w wykładach pop­u­larnonaukowych. Polscy naukow­cy, eksper­ci oce­ni­a­ją­cy wnios­ki o granty, podzielą się wiedzą jak skutecznie ubie­gać się o pro­jek­ty naukowe. W cza­sie KMT AMU 2017 odbędą się pon­ad­to warsz­taty z emisji gło­su, biostatysty­ki oraz narzędzi infor­maty­cznych wspo­ma­ga­ją­cych pracę naukową. Będzie również możli­wość zapoz­na­nia się z zagad­nie­niem ochrony włas­noś­ci intelek­tu­al­nej.

Więcej infor­ma­cji na stron­ie http://kmtamu.com.pl/.

  • Opublikowano: 2 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP