Aktualności

I Turniej Futsalu Top Pracodawców Łodzi


17 lutego 2018 r. w Cen­trum Sportu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego  w Łodzi odbył się I Turniej Fut­salu TOP Pra­co­daw­ców Łodzi. W roz­gry­wkach udzi­ał wzięły cztery drużyny: Bluer­ank sp. z o.o., Mag­netix Gorsza­wa SP. Jaw­na, Trans­fer Mul­ti­sort Elek­tron­ik sp. z o.o oraz Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi.

Najlep­sza okaza­ła się druży­na TME, sre­brny medal powędrował do Mag­netix, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, pod prze­wod­nictwem kap­i­tana, prof. Dar­iusza Nowa­ka, zajął III miejsce i zdobył brą­zowy medal.

Najlep­szym bramkarzem turnieju okazał się Rafał Duczek z drużyny UMED, najlep­szym zawod­nikiem Jarosław Bisi­ac­ki z Mag­netix a najlep­szym strzel­cem Prze­mysław Dobrowol­s­ki z TME.
Pamiątkowe medale i stat­uet­ki wręczył były reprezen­tant Pol­s­ki, Paweł Golańs­ki — zawod­nik kadry nar­o­dowej na Euro 2008.

Grat­u­lu­je­my zwycięz­com, dzięku­je­my kibi­com za doskon­ały dop­ing,  a zawod­nikom za dobrą zabawę i sportowe emoc­je.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Bluer­ank Sp z o.o. oraz TME Sp z o.o. są lau­re­ata­mi I edy­cji konkur­su TOP 5 Pra­co­daw­ców Mias­ta Łodzi, którego wyni­ki ogłos­zone zostały pod­czas II Łódz­kich Region­al­nych Targów Pra­cy i Roz­wo­ju Oso­bis­tego. Celem konkur­su jest pro­mowanie przed­siębiorstw, które wyróż­ni­a­ją się stosowaniem dobrych prak­tyk w zarządza­niu zasoba­mi ludzki­mi, zasada­mi ety­ki i społecznej odpowiedzial­noś­ci biz­ne­su oraz przykłada­ją dużą wagę do roz­wo­ju kadr i jak najlep­szych warunk­ów zatrud­nienia.

 

 

  • Opublikowano: 21 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP