Aktualności

UMMAGAZYN 2/2018


Drodzy Czytel­ni­cy,

w najnowszym numerze naszego cza­sopis­ma przeczy­tać moż­na obsz­erny artykuł na tem­at drugiego eta­pu budowy Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego.

O innym nowym pro­jek­cie real­i­zowanym w naszej uczel­ni — EPAP@UMED — opowia­da w swoim artykule Dyrek­tor Cen­trum Infor­maty­czno-Teleko­mu­nika­cyjnego Mar­iusz Sawko.

Warto również przeczy­tać o nowym pro­jek­cie stu­denckim LaparoSpoko, który przy­go­towało SKN Wideoskopii Medy­cznej.

Zaprasza­my do lek­tu­ry!

  • Opublikowano: 26 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP