Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozszerzył program liceów patronackich o kolejną szkołę


20 mar­ca w Rek­tora­cie Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi JM Rek­tor prof. Radzisław Kordek pod­pisał porozu­mie­nie, dzię­ki które­mu w poczet naszych szkół patronac­kich wpisało się Aka­demick­ie Liceum Ogól­nok­sz­tałcące z Odd­zi­ała­mi Dwu­języ­czny­mi w Kut­nie.

Liceum w Kut­nie to szkoła, która ofer­u­je nowoczes­ną, prestiżową edukację na poziomie pon­adg­im­naz­jal­nym. Jego ofer­ta adresowana jest do uczniów zdol­nych, ambit­nych, świadomych swoich możli­woś­ci, prag­ną­cych rozwinąć swo­je zain­tere­sowa­nia i zdobyć grun­towne wyk­sz­tałce­nie.
Władze Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi liczą, że współpra­ca ze szkołą poz­woli zwięk­szyć zain­tere­sowanie uczniów nauka­mi medy­czny­mi i zachę­ci ich do pod­ję­cia studiów na naszej Uczel­ni.

To już dziewią­ty rok z rzę­du współpra­cy naszej Alma Mater z najlep­szy­mi szkoła­mi pon­adg­im­naz­jal­ny­mi w Łodzi i region­ie. W ramach patronatu orga­nizu­je­my młodzieży wykłady i zaję­cia lab­o­ra­to­ryjne, prezen­tu­je­my nowoczes­ną aparaturę i najnowsze metody diag­nos­ty­czne aktu­al­nie stosowane w medy­cynie. Zarażamy pasją do nau­ki kole­jne pokole­nia młodych, zdol­nych ludzi i pomagamy im się rozwi­jać i posz­erzać hory­zon­ty. Jesteśmy dum­ni z naszych młodych podopiecznych, cały czas staramy się zwięk­szyć ich wiedzę oraz pod­nieść świado­mość na tem­at zachowań prozdrowot­nych, a także pomóc im dostać się na wymar­zone stu­dia.

Aka­demick­ie Liceum Ogól­nok­sz­tałcące z Odd­zi­ała­mi Dwu­języ­czny­mi w Kut­nie to ósma szkoła, z którą naw­iąza­l­iśmy współpracę. Pod opieką Uczel­ni są jeszcze: I LO im. M. Koperni­ka w Łodzi, III LO im. T. Koś­ciusz­ki w Łodzi, XVIII LO im. J. Śni­adeck­iego w Łodzi, XXVI LO im. K. K. Baczyńskiego, XXXIII LO im. Armii Kra­jowej w Łodzi, Pub­liczne LO Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego i Katolick­ie LO OO. Bernar­dynów.

  • Opublikowano: 23 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP