Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów


18 maja 2018 roku w Audy­to­ri­um im. Pro­fe­sor Zofii Jerz­manowskiej odbyła się uroczys­tość wręczenia dyplomów absol­wen­tom Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz nada­nia Prawa Wykony­wa­nia Zawodu Far­ma­ceu­ty.

Uroczys­tość poprowadz­iła Dziekan Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego, prof. dr hab. n. farm. Daria Orszu­lak-Micha­lak. Współ­gospo­darzem wydarzenia była Okrę­gowa Rada Aptekars­ka.

Dyplomy otrzy­mało 124 absol­wen­tów kierunku far­ma­c­ja ( w tym 2 oso­by z wyróżnie­niem, 19 osób ze śred­nią powyżej 4,51), 33 absol­wen­tów kierunku anal­i­ty­ka medy­cz­na ( w tym 3 oso­by z wyróżnie­niem, 7 osób ze śred­nią powyżej 4,51), 84 absol­wen­tów kierunku kos­me­tolo­gia ( w tym 10 osób z wyróżnie­niem, 33 oso­by ze śred­nią powyżej 4,51).

Nagrody dla najlep­szych absol­wen­tów ufun­dowali: Okrę­gowa Rada Aptekars­ka w Łodzi, Hur­tap S.A. Łęczy­ca, Aflo­farm Far­ma­c­ja Pol­s­ka Sp. z o.o., Kra­jowa Rada Diag­nos­tów Lab­o­ra­to­ryjnych, Syne­vo Sp. z .o.o

Uroczys­tość uświet­nili swo­ją obec­noś­cią:

  • Prezes Naczel­nej Rady Aptekarskiej — mgr Elż­bi­eta Piotrows­ka-Rutkows­ka
  • Prezes Okrę­gowej Rady Aptekarskiej w Łodzi — mgr Paweł Stel­mach
  • Łódz­ki Wojew­ódz­ki Inspek­tor Far­ma­ceu­ty­czny — mgr farm. Romuald Boguszews­ki
  • Wiceprezes Kra­jowej Rady Diag­nos­tów Lab­o­ra­to­ryjnych dr n. med. — Ewa Świątkows­ka
  • Wiceprze­wod­niczą­ca Łódzkiego Odd­zi­ału Pol­skiego Towarzyst­wa Diag­nos­ty­ki Lab­o­ra­to­ryjnej – dr n. med. Natalia Koś­ciuk.

oraz

  • Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia – prof. dr hab. Tomasz Kost­ka
  • Dziekan Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu – prof. dr hab. Mał­gorza­ta Wągrows­ka-Danilewicz
  • Dziekan Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego – prof. dr hab. Jurek Olszews­ki

O oprawę muzy­czną uroczys­toś­ci zad­bał Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi pod kierunk­iem prof. Anny Domańskiej.

Wszys­tkim absol­wen­tom serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i oso­bistym!

 

  • Opublikowano: 22 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP