Czcionka A- A A+

Wybory 2024

Głosowanie elektroniczne

Wróć

Wybory Rektora

Głosowanie zakończone

Frekwencja na godz. 14:00: 87%

Program wyborczy Biogram

Uczel­ni­ana Komis­ja Wybor­cza infor­mu­je, że dnia 29 lutego 2024 r. upłynął ter­min zgłasza­nia kandy­datów na Rek­to­ra. Do Komisji wpłynęło zgłosze­nie Rady Uczel­ni z kandy­daturą prof. dr. hab. n. med. Janusza Piekarskiego. Syl­wet­ka kandy­da­ta dostęp­na na stron­ie inter­ne­towej Uni­w­er­syte­tu w zakład­ce Wybo­ry 2024. 

Prezen­tac­ja kandy­da­ta na Rek­to­ra odbędzie się w dniu 12 mar­ca br. Auli Zachod­niej Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego (ul. Pomors­ka 251), o godz. 12. Pod­czas spotka­nia kandy­dat przed­stawi pro­gram wybor­czy oraz odpowie na pyta­nia uczest­ników. Dla osób, które nie będą mogły uczest­niczyć w spotka­niu oso­biś­cie przewidziana będzie trans­mis­ja on-line z tego wydarzenia. W dni­ach 4–7 mar­ca br. dostęp­ny będzie for­mu­la­rz on-line umożli­wia­ją­cy zadanie pyta­nia kandyda­towi.  

Jed­nocześnie przy­pom­i­namy, że zgod­nie z kalen­dar­i­um wyborów, wybo­ry Rek­to­ra odbędą się w dniu 18 mar­ca br. Głosowanie odbędzie się elek­tron­icznie w godz­i­nach 7:00–14:00. Lin­ki do głosowa­nia zostaną przesłane członkom Kolegium elek­torów w dniu głosowa­nia na służbowe adresy pocz­ty elek­tron­icznej. Skład Kolegium elek­torów określa uch­wała nr 3 z dnia 1 mar­ca 2024 r. Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Prze­wod­niczą­ca UKW: dr n. med. Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka 

Kalendarium wyborcze

Głosowanie elektroniczne

Rektor

29 lutego 2024 (czwartek)

29 lutego 2024 (czwartek)

Zgłaszanie kandydatów na Rektora

Uwagi: Prawo do zgłoszenia mają Rada Uczelni (po zaopiniowaniu przez Senat) lub co najmniej 30 członków wspólnoty Uniwersytetu, w tym co najmniej 15 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy

12 marca 2024 (wtorek)

12 marca 2024 (wtorek)

Prezentacja kandydatów na Rektora

Uwagi: CKD, Aula Zachodnia, godz. 12. Transmisja on-line.

18 marca 2024 (poniedziałek)

18 marca 2024 (poniedziałek)

Wybór Rektora

Uwagi: Głosowanie elektroniczne w godz. 7-14. Przedstawienie wyników CKD, Aula Zachodnia lub Al. Kościuszki 4, Aula im. prof. Pruszczyńskiego, godz. 14. Transmisja on-line.

Kontakt

Sekretariat UKW

Elżbieta Sławińska

elzbieta.slawinska@umed.lodz.pl
tel. (42) 272 58 86
tel. 519 762 582

Sylwia Olesińska

sylwia.olesinska@umed.lodz.pl
tel. (42) 272 58 92

Przewodnicząca UKW

dr n. med. Kinga Studzińska-Pasieka

kinga.studzinska-pasieka@umed.lodz.pl

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP