Aktualności

XXII Łódzka Konferencja Kardiologiczna wraz z VIII Forum Kardiologii Obrazowej


12 mar­ca 2016 roku odbędzie się XXII Łódz­ka Kon­fer­enc­ja Kar­di­o­log­icz­na orga­ni­zowana rokrocznie przez Kat­e­drę i Klinikę Kar­di­ologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Uczest­ników Kon­fer­encji, trady­cyjnie już, goś­cić będą wnętrza Cen­trum Dydak­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego przy uli­cy Pomorskiej w Łodzi.

To jed­no z najważniejszych w skali kra­ju i najwięk­sze w region­ie wydarze­nie poświę­cone zagad­nieniom układu ser­cowo-naczyniowego, które od wielu lat cieszy się niemale­jącą pop­u­larnoś­cią w środowisku medy­cznym. W poprzed­nim roku ses­je zgro­madz­iły pon­ad 800 uczest­ników zain­tere­sowanych postę­pa­mi w dziedzinie diag­nos­ty­ki, leczenia i prewencji chorób układu krąże­nia. Wykład­ow­cy to najwybit­niejsi polscy eksper­ci.

Pro­gram uwzględ­nia zróżni­cow­any pro­fil uczest­ników – jesteśmy przeko­nani, iż zain­tere­su­je kar­di­ologów, lekarzy chorób wewnętrznych i radi­ologów, ale liczymy, że okaże się on intere­su­ją­cy również dla lekarzy innych spec­jal­iza­cji oraz stu­den­tów medy­cyny.

Atrak­cyjność tegorocznego pro­gra­mu zwięk­sza równole­gle odby­wa­jące się na odręb­nej sali VIII Forum Kar­di­ologii Obra­zowej — kon­fer­enc­ja szkole­niowa o sta­tusie szkole­nia akredy­ta­cyjnego Sekcji Echokar­dio­grafii Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego — szczegóły dostęp­ne pod adresem www.forumkardiologii.umed.pl

Zaprasza­my do udzi­ału!

Więcej infor­ma­cji oraz rejes­trac­ja na stron­ie: www.lkk.umed.pl

  • Opublikowano: 1 marca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP