Aktualności

Zaprojektuj plakat promujący jubileusz 30-lecia programu Erasmus! | erasmusplus.org.pl


 

Jesteś stu­den­tem? Masz kreaty­wny umysł i duszę artysty?  Świę­tuj z nami 30-lecie pro­gra­mu Eras­mus i zapro­jek­tuj plakat, który będzie pro­mował nasz jubileusz na Two­jej uczel­ni i w trak­cie orga­ni­zowanych przez nas wydarzeń. Aby wziąć udzi­ał w konkur­sie należy wysłać swo­je zgłosze­nie na adres: he@erasmusplus.org.pl do 28 lutego 2017 roku. Do wygra­nia cen­ny sprzęt mul­ti­me­di­al­ny! Przed wysłaniem zgłoszenia nie zapom­nij zapoz­nać się z reg­u­laminem konkur­su. Rozstrzyg­nię­cie konkur­su nastąpi na początku kwiet­nia

Miło nam poin­for­mować o konkur­sie na plakat pro­mu­ją­cy jubileusz 30-lecia pro­gra­mu Eras­mus. Zgłoszenia przyj­mu­je­my do koń­ca lutego br., nagrodą główną jest sprzęt mul­ti­me­di­al­ny. Reg­u­lamin konkur­su dostęp­ny jest na stron­ie inter­ne­towej: http://erasmusplus.org.pl/zaprojektuj-plakat-promujacy-jubileusz-30-lecia-programu-erasmus/.

  • Opublikowano: 18 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP