Aktualności

Zbudował jacht — nietypowa pasja pracownika UMED‑u


Jerzy Jur­ga, emery­towany pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, ma niety­pową pasję, której real­iza­c­ja się­ga jeszcze okre­su, kiedy pra­cow­ał w uczel­ni. Przez ostat­nich 5 lat budował jacht, w jed­nym z mag­a­zynów na tere­nie Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego.

W środę, 30 sierp­nia br., odbyła się uroczys­ta prezen­tac­ja — ukońc­zonego już jach­tu, przed wodowaniem. Ter­az żaglowiec przewieziony zostanie do Por­tu w Gdyni.

W spotka­niu wzięli udzi­ał koledzy i koleżan­ki budown­iczego jach­tu, a sym­bol­icznego chrz­tu dokon­ał Kan­clerz UM – Jacek Grabows­ki.

Pan Jerzy z wyk­sz­tałce­nia jest prawnikiem, a w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi pra­cow­ał jako spec­jal­ista kon­troli wewnętrznej. Pry­wat­nie jest miłośnikiem żeglarst­wa i wszel­kich prac man­u­al­nych.

Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy pomyśl­nych wia­trów!

 

  • Opublikowano: 1 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP