Aktualności

10th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum


W dni­ach 30 czer­w­ca ‑02 lip­ca odby­wał się na Wydziale Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, w Auli Czer­wonej, 10 Między­nar­o­dowy Kon­gres Soci­etas Hum­bold­tiana Polono­rum (Towarzyst­wa Naukowego, zrzesza­jącego pol­s­kich stype­ndys­tów niemieck­iej Fun­dacji Alexan­dra von Hum­boldt), którego orga­ni­za­torem był Odd­zi­ał Łódz­ki Towarzyst­wa pod prze­wod­nictwem prof. dr hab. Wiesławy Agniesz­ki Fogel z Zakładu Bio­chemii Hor­monów naszego Uni­w­er­syte­tu. Członka­mi Komite­tu Hon­orego Kon­gre­su byli JE Rolf Nikel, Ambasador Niemiec w Polsce, IM Rek­torzy trzech uczel­ni, z których wywodzą się łódz­cy hum­boldtczy­cy: prof. prof.  Włodz­imierz Nykiel (UŁ), Stanisław Bielec­ki (PŁ), Paweł Górs­ki (UM w Łodzi) oraz prof. Jurek Olszews­ki, Dziekan WWL UM. Patron­a­mi zas: p Han­na Zdanows­ka- Prezy­dent Mias­ta, p Zbig­niew Rau- Woje­w­o­da Łódz­ki oraz p Witold Stępień Marsza­łek Wojew­ództ­wa Łódzkiego.

Kon­gres odby­wał się pod hasłem: “ Longevi­ty- a bless­ing or a curse?”; “Ein langes Leben — Segen oder Fluch?”; „Dłu­gowieczność – bło­gosław­ieńst­wo czy przek­leńst­wo?”, a jego celem było ukazanie blasków i cieni sędzi­wego wieku. W 5 tem­aty­cznych ses­jach, poświę­conych aspek­tom: medy­czne­mu, tech­no­log­iczne­mu, kul­tur­owe­mu, socjo-eko­nom­iczne­mu i prawne­mu, pod aus­pic­ja­mi 20 zapros­zonych wykład­ow­ców, świa­towej sławy spec­jal­istów, z Niemiec i Pol­s­ki, uczest­ni­cy zgłębiali prob­le­my, przed jaki­mi sta­je starze­jące się społeczeńst­wo. Stronę niemiecką reprezen­towali Pro­fe­sor Klaus von Klitz­ing, Max-Planck-Insti­tut für Fes­tkör­per­forschung, Stuttgart, Lau­re­at Nagrody Nobla (1985), oraz pro­fe­sorowie: Michael Gier­sig, Freie Uni­ver­sität Berlin; Dirk Hofäck­er, Uni­ver­sität Duisburg/Essen; — Christoph Horn, Rheinis­che Friedrich-Wil­helms-Uni­ver­sität Bonn; Sebas­t­ian Knell, Rheinis­che Friedrich-Wil­helms-Uni­ver­sität Bonn; — Ulrich Lüttge, Tech­nis­che Uni­ver­sität Darm­stadt; — Ingo Mar­solek, Hochschule für Tech­nik und Wirtschaft Berlin; Hol­ger Stark, Hein­rich-Heine-Uni­ver­sität Dues­sel­dorf; stronę pol­ską- pro­fe­sorowie: Tere­sa Lipow­icz UKSW, Warsza­wa; Ewa Bart­nik, UW & PAN, Warsza­wa; Mirosława El Fray, ZUT, Szczecin; Joan­na Dryn­da, UAM, Poz­nan: Stanisław Wal­toś, UJ Kraków; Paweł Stru­miłło PŁ, Łódź; Jerzy Nawroc­ki, Klini­ka Jasne Bło­nia, Łódź; Sła­womir Mag­a­la, UJ/ Uni­w­er­sytet Eras­musa, Rot­ter­dam; Z. Weigt, UŁ, Łódź.

Z różnych ośrod­ków naukowych w Polsce oraz z kra­jów sąsied­nich (Esto­nia, Lit­wa, Ukraina) przy­jechali do Łodzi młodzi badacze, potenc­jal­ni kandy­daci do stype­ndi­um AvH. Swo­je doko­na­nia prezen­towali w 49 krót­kich komu­nikat­ach na 2 ses­jach ple­narnych, a następ­nie w oży­wionych dyskus­jach przy poster­ach. Łódz­kich młodych medyków reprezen­towala lek. Kali­na Owczarek z Klini­ki Oto­laryn­gologii, Onkologii Laryn­go­log­icznej, Audi­ologii i Foni­a­trii WWL.

Na uroczys­tosci zamyka­jącej Kon­gres uczest­ni­cy mieli okazję wysłuchać kilku pieśni w wyko­na­niu członków naszego aka­demick­iego chóru. Wys­tęp został nagrod­zony długi­mi oklaska­mi.

Kon­gres został bard­zo pozy­ty­wnie oce­niony, o czym swiad­czą nad­chodzące codzi­en­nie z kra­ju z zagrani­cy listy pochwalne.

icshp-plkat

  • Opublikowano: 8 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP