Aktualności

12 EDYCJA KONFERENCJI ECHA ASBMR W CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNYM UM


3 lutego w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyła się 12 Edy­c­ja Kon­fer­encji Echa ASBMR, pod patronatem JM Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. dr hab.n n. med. Radzisława Kord­ka i Sto­warzyszenia Wielodyscy­pli­narnego Forum Osteo­poroty­cznego im. Prof. Wandy Horst-Siko­rskiej.

Tem­atem Kon­fer­encji, było nowe pode­jś­cie do diag­nos­ty­ki i leczenia osteo­porozy oraz innych zaburzeń kost­nych.

Osteo­poroza to choro­ba cywiliza­cyj­na. W Polsce cho­ru­je na nią ok. 2 mil­ionów osób po 50 r.ż. z czego 80% stanow­ią kobi­ety. Nieste­ty nadal lec­zonych jest jedynie ok. 6–7 %, a śmiertel­ność w ciągu roku po zła­ma­niu bliższego koń­ca koś­ci udowej wynosi ok. 30%. Dlat­ego tak ważne jest wyłonie­nie grupy wysok­iego i bard­zo wysok­iego ryzy­ka zła­mań w czym istot­ną rolę powin­ni odgry­wać lekarze różnych spec­jal­noś­ci: endokrynolodzy, reuma­tolodzy, chirur­dzy, ginekolodzy, ale przede wszys­tkim lekarze POZ i medy­cyny rodzin­nej, z który­mi pac­jen­ci mają najczęst­szy kon­takt. Odpowied­nio wcześnie wprowad­zona pro­fi­lak­ty­ka (wyrów­nanie wap­nia i wit­a­miny D) i wdrożona akty­wność fizy­cz­na mogą wpłynąć na poprawę sytu­acji w naszym kra­ju. Niska gęs­tość koś­ci, prze­byte zła­manie niskoen­er­gety­czne czy wysok­ie lub bard­zo wysok­ie ryzyko zła­mań to wskaza­nia do ter­apii ana­bol­icznej lub antyre­sor­p­cyjnej pod kon­trolą spec­jal­isty zaj­mu­jącego się osteo­porozą.

Ogromne podz­iękowa­nia dla wszys­t­kich prele­gen­tów, którzy przy­jechali do CDUM z całej Pol­s­ki, za mery­to­ryczne przed­staw­ian­ie prob­le­mu, oraz Spon­sorom: Fir­mie AMGEN, Sun-Farm, LE-KAM, oraz fir­mie Eleven która zor­ga­ni­zowała spotkanie.

  • Opublikowano: 6 lutego 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP