Aktualności

12. Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego


12.-Zjazd-PTN-Łódź-Flyer

 

Szanowni Państ­wo,

W dni­ach 16–18 czer­w­ca 2016 roku w Cen­trum Dydak­ty­cznym przy ul. Pomorskiej 251 odbędzie się 12. Zjazd Pol­skiego Towarzyst­wa Nefro­l­og­icznego. Patronat hon­orowy nad Zjaz­dem objął JM Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Szczegółowy pro­gram zjaz­du zna­j­du­je się na stron­ie: http://sympozja.eu/file/programzjazdu.pdf

Dnia 16 czer­w­ca o godz. 15.30 zapraszam wszys­t­kich zain­tere­sowanych do Auli 1000 na inau­gu­ra­cyjną sesję ple­narną „Lecze­nie chorób nerek — ter­aźniejs­zość i per­spek­ty­wy” a od 17.30 na uroczys­tość otwar­cia uświet­nioną wys­taw­ie­niem musi­calu „Łódź Sto­ry” Władysława Kor­cza wykony­wanego przez stu­den­tów Akademii Muzy­cznej w Łodzi.

Pra­cown­ików uczel­ni zain­tere­sowanych nieod­płat­nym udzi­ałem w sesji inau­gu­ra­cyjnej i uroczys­toś­ci otwar­cia prosimy o jak najszyb­sze przesłanie wiado­moś­ci e‑mail na adres: piotr.nowak@umed.lodz.pl z podaniem imienia i nazwiska, w celu przy­go­towa­nia iden­ty­fika­to­ra upoważ­ni­a­jącego do uczest­nict­wa w tej częś­ci Zjaz­du.

Wszys­t­kich stu­den­tów, dok­toran­tów i lekarzy w trak­cie spec­jal­iza­cji zaprasza­my z kolei do bezpłat­nego udzi­ału w prak­ty­cznych kur­sach orga­ni­zowanych w dniu 16 czer­w­ca w godz­i­nach 13.00–15.00 w Cen­trum Dydak­ty­cznym. Tem­aty­ka równoległych sesji obe­j­mu­je 1. Ostre i przewlekłe uszkodze­nie nerek (sala 1.19), 2. Nad­ciśnie­nie tęt­nicze (sala 1.27) i 3. Dial­i­zoter­apię (Aula 1000).

Dodatkowo w sobotę 18.06 w godz. 15.00–16.30 zaprasza­my Państ­wa w tym szczegól­nie stu­den­tów i dok­toran­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego do Auli 1000 do uczest­niczenia i kibi­cow­a­nia reprezen­tan­tom stu­denc­kich nefro­l­og­icznych kół naukowych z całej Pol­s­ki pod­czas ust­nych prezen­tacji ich osiąg­nięć naukowych.

Serdecznie zapraszam,
Prze­wod­niczą­cy Komite­tu Naukowego 12. Zjaz­du PTN
Prof. n. med. Michał Now­ic­ki

 

 

  • Opublikowano: 9 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP