Aktualności

12th IUHPE European Conference on Health Promotion oraz 7th International Conference on Salutogenesis – rejestracja Early Bird tylko do 18 marca!


Przy­go­tuj się na dynam­iczne dyskus­je na tem­at zdrowia i dobrostanu psy­chicznego pod­czas 12. Europe­jskiej Kon­fer­encji Pro­mocji Zdrowia IUHPE, która odbędzie się w Łodzi w dni­ach 17–18 czer­w­ca 2024 r. oraz bezpośred­nio po niej, dołącz do 7. Między­nar­o­dowej Kon­fer­encji Salu­to­genezy w dni­ach 19–20 czer­w­ca 2024 r.

Orga­ni­za­torzy kon­fer­encji zaprasza­ją pro­fesjon­al­istów (np. badaczy, prak­tyków pro­mocji zdrowia, urzęd­ników pracu­ją­cych nad poli­tyką zdrowot­ną i pro­gra­ma­mi pro­mu­ją­cym zdrowie) z całego świa­ta do oso­bis­tego uczest­nict­wa, aby wspier­ać bezpośred­nie zaan­gażowanie, naw­iązy­wanie kon­tak­tów i współpracę.

Rejes­trac­ja Ear­ly Bird trwa do 18 mar­ca 2024!

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

 

Więcej infor­ma­cji moż­na znaleźć na naszej stron­ie inter­ne­towej: iuhpeconferences24.umed.pl

W przy­pad­ku dal­szych pytań prosimy o kon­takt z Biurem Admin­is­tra­cyjnym: iuhpeconference@umed.lodz.pl

  • Opublikowano: 12 marca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP