Aktualności

150 ROCZNICA URODZIN MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE


W dniu 22 kwiet­nia 2017 r. odbyła się Kon­fer­enc­ja Stu­den­tów Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, zor­ga­ni­zowana z okazji 150 roczni­cy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie.

Celem Kon­fer­encji było zaprezen­towanie przez stu­den­tów wszys­t­kich kierunk­ów Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego: Far­ma­c­ja, Anal­i­ty­ka medy­cz­na i Kos­me­tolo­gia  — wyników prowad­zonych przez nich prac badaw­czych, a także wymi­ana doświad­czeń i poglądów naukowych.

Stu­den­ci mieli także okazję poz­nać różnorodne dro­gi swo­jego roz­wo­ju zawodowego po ukończe­niu studiów – możli­woś­ci te zostały przed­staw­ione przez przed­staw­icieli zapros­zonych firm far­ma­ceu­ty­cznych: Aflo­farm i Take­da, Pol­skiego Towarzyst­wa Diag­nos­ty­ki Lab­o­ra­to­ryjnej, Kra­jowej Izby Diag­nos­tów Lab­o­ra­to­ryjnych, przed­staw­icielkę kierunku Kos­me­tolo­gia oraz pra­cown­icę Aka­demick­iego Biu­ra Kari­er Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Gościnne wykłady wygłosili: prof. dr hab. Janusz Szem­raj, dr n. farm. Jakub Woj­cieszak oraz dr n. farm. Dar­iusz Andrze­jczak.

Współor­ga­ni­za­tora­mi Kon­fer­encji były orga­ni­za­c­je stu­denck­ie dzi­ała­jące na Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym: Mło­da Far­ma­c­ja – Pol­skie Towarzyst­wo Far­ma­ceu­ty­czne, Stu­denck­ie Koło Naukowe Kos­me­tologii oraz Łódzkie Towarzyst­wo Stu­den­tów Medy­cyny Lab­o­ra­to­ryjnej.

  • Opublikowano: 24 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP