Aktualności

20-lecie Ośrodka Onkologii Dziecięcej w Województwie Łódzkim


10 listopa­da 2017 r. w auli Szpi­ta­la Pedi­atrycznego przy ul. Spornej 36/50 w Łodzi odbyła się pod­wój­na jubileuszowa uroczys­tość: 20-lecie Onkologii Dziecięcej w Wojew­ództwie Łódzkim oraz pier­wsza roczni­ca pow­sta­nia diag­nos­ty­cznego lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznego dla dzieci z choroba­mi nowot­worowy­mi z terenu całej Pol­s­ki — Onco­Lab im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo­cy.

Pod­czas uroczys­toś­ci uhonorowane zostały znakomite oso­bis­toś­ci, które wspier­a­ją rozwój
i dzi­ałal­ność onkologii dziecięcej w Wojew­ództwie Łódzkim. Warto przy­pom­nieć, że Klini­ka Pedi­atrii, Onkologii, Hema­tologii i Dia­betologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaj­mu­je się dzieć­mi ze schorzeni­a­mi onko­log­iczny­mi i hema­to­log­iczny­mi z całego wojew­ództ­wa łódzkiego oraz diag­nozu­je i leczy dzieci z innych regionów kra­ju oraz z zagrani­cy. Jej pra­cown­i­cy stale doskon­alą swo­je umiejęt­noś­ci, a w ramach prowad­zonych badań naukowych dążą do opra­cow­a­nia nowych metod wczes­nego wykry­wa­nia chorób nowot­worowych oraz wczes­nych symp­tomów powikłań leczenia. Ich celem jest też opra­cow­anie metod badaw­czych pozwala­ją­cych na opty­mal­ny dobór ter­apii dla konkret­nego dziec­ka. Nie było by to możli­we bez nowoczes­nych i kosz­townych narzędzi badaw­czych i doskonale wyposażonego lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznego. Dzię­ki wspar­ciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo­cy od roku dzi­ała Cen­tralne Lab­o­ra­to­ri­um Badań Gene­ty­cznych w Onkologii Dziecięcej Onco­Lab, w którym są diag­no­zowane dzieci z całej Pol­s­ki. Prowad­zone bada­nia gene­ty­czne pozwala­ją na indy­wid­u­al­ny dobór ter­apii najskuteczniejszej dla konkret­nego dziec­ka.

Pod­czas uroczys­toś­ci mieliśmy zaszczyt goś­cić przed­staw­icieli orga­ni­za­cji pozarzą­dowych wspier­a­ją­cych rozwój onkologii dziecięcej w kra­ju. Był z nami Jurek Owsi­ak z Fun­dacji WOŚP, reprezen­tan­ci Fun­dacji Krwin­ka oraz Fun­dacji Gajusz. Swo­ją obec­noś­cią zaszczy­cili nas również Posłowie RP, przed­staw­iciele Władz Wojew­ództ­wa i Mias­ta, Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia oraz Władz Uczel­ni.

  • Opublikowano: 14 listopada 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP