Aktualności

27 października 2016 r. nasza Uczelnia gościła prof. Petera Vogt’a, światowej sławy chirurga plastycznego


Prelekcję Pro­fe­so­ra poprzedz­iło wys­tąpi­e­nie prof. Adama Dzikiego, Kierown­i­ka Klini­ki Chirurgii Ogól­nej i Kolorek­tal­nej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, na którego zaprosze­nie prof. Vogt goś­cił w Uczel­ni. Pro­fe­sor pow­itał pra­cown­ików i stu­den­tów oraz przy­bliżył syl­wetkę goś­cia.

Wykład Pro­fe­so­ra  “Plas­tic surgery – the recon­struc­tion of form and func­tion” wzbudz­ił duże zain­tere­sowanie zgro­mad­zonych. Pro­fe­sor mówił m.in. o nor­ma­ch i ten­denc­jach obow­iązu­ją­cych we współczes­nej chirurgii plas­ty­cznej.

 

 

Przy­pom­ni­jmy, że cykl spotkań „Vis­it­ing Pro­fes­sors – wykłady pod patronatem JM Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi” to inic­jaty­wa mają­ca na celu przy­bliże­nie syl­wetek wybit­nych przed­staw­icieli świa­ta nau­ki, w szczegól­noś­ci z obszaru medy­cyny i nauk pokrewnych, która stworzyć ma  możli­wość kon­tak­tu stu­den­tów i pra­cown­ików Uczel­ni z wybit­ny­mi posta­ci­a­mi środowiska naukowego.

  • Opublikowano: 28 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP