Aktualności

3 konkursy EIT Health dla innowatorów, firm oraz start-upów


InnoS­tars Award 2017 – konkurs na innowac­je na wczes­nym etapie roz­wo­ju
Do pozyska­nia 37 000 Euro na rozwój pomysłu
Jed­na aplikac­ja – dwa konkursy!

Jeśli masz innowa­cyjny pomysł w obszarze ochrony zdrowia i posi­adasz prototyp/demonstrator, nie masz jeszcze klien­tów i szukasz potenc­jal­nych odbior­ców – jesteś osobą indy­wid­u­al­ną lub członkiem tea­mu lub posi­adasz start-up — zgłoś się do nas!

Korzyś­ci:
Fun­dusze na rozwój (I etap – 7.000 Euro; II etap – 30.000 Euro, 20.000 Euro lub 10.000 Euro)
Opra­cow­anie i wal­i­dac­ja busi­ness planu pod okiem między­nar­o­dowych ekspertów
Zdoby­cie doświad­czenia w zakre­sie prezen­tacji przed inwest­ora­mi
Dostęp do men­torów w kluc­zowych obszarach roz­wo­ju biz­ne­su
Net­work­ing na poziomie między­nar­o­dowym

Aplikac­ja:

1.      Zgłoś się na adres eit.ris2017@gmail.com
2.      Prześlij prezen­tację o swoim pomyśle (Word, pdf, video lub ppt) i jeśli masz video-pitch
3.      Pomoże­my zamienić Two­ją prezen­tację w aplikację on-line i video pitch
4.      Aplikację on-line musimy wysłać do 30 kwiet­nia 2017!

Więcej infor­ma­cji oraz for­mu­la­rz aplika­cyjny na:
https://static1.squarespace.com/static/5720bf8bb654f9a961710de7/t/58d8c284414fb59196ffec9b/1490600588694/InnoStars_Awards_2017_call_FINAL.pdf

Euro­pean Health Cat­a­pult 2017 – wspar­cie dla MSP, start-up
Do pozyska­nia 50 000 Euro na rozwój pomysłu
Jed­na aplikac­ja – dwa konkursy!

Jeśli posi­adasz start-up, jesteś małym lub śred­nim przed­siębiorstwem, masz już klien­tów, ale szukasz kole­jnych potenc­jal­nych odbior­ców na are­nie między­nar­o­dowej – zgłoś się do nas!

Korzyś­ci:
Fun­dusze na rozwój (I etap – 50.000 Euro, 35.000 Euro lub 25.000 Euro; II etap – do 135.000 Euro)
Wal­i­dac­ja i rozwój pomysłu
Przy­go­towanie do sprzedaży produktu/usługi
Szkole­nia dedykowane dopa­sowane do Twoich potrzeb
Pozyskanie inwest­orów i part­nerów z całej Europy do Two­jego przed­sięwz­ię­cia
Dostęp do między­nar­o­dowej sieci kon­tak­tów i innych pro­gramów EIT Health

Aplikac­ja:

1.      Zgłoś się na adres eit.ris2017@gmail.com
2.      Prześlij prezen­tację o swoim pomyśle (Word, pdf, video lub ppt) i jeśli masz video-pitch
3.      Pomoże­my zamienić Two­ją prezen­tację w aplikację on-line i video pitch
4.      Aplikację on-line musimy wysłać do 30 kwiet­nia 2017!

Więcej infor­ma­cji oraz for­mu­la­rz aplika­cyjny na:
https://static1.squarespace.com/static/5720bf8bb654f9a961710de7/t/58b45c559de4bbdb9e64a35c/1488215177339/InnoStars_Catapult_call_FINAL.pdf

Dodatkowo!
Wszys­tkie aplikac­je wezmą również udzi­ał w konkur­sie „SMART HEALTH — My Start­up in 180 sec­onds” orga­ni­zowanym przez Insty­tut Fran­cus­ki, Ambasadę Fran­cuską oraz EIT Health. Pole­ga on na zaprezen­towanie swo­jego innowa­cyjnego pomysłu przed jury w formie 3‑minutowego pitch’a. Do wygra­nia kole­jne pieniądze na rozwój (2.000 Euro i 2x1.000 Euro).

  • Opublikowano: 20 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP