Aktualności

“Twoje 5 minut” ratuje życie


Akc­ja “Two­je 5 min­ut” ratu­je życie orga­ni­zowana jest po raz kole­jny przez Klinikę Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Zaburzeń Ryt­mu Ser­ca Uni­w­er­syteck­iego Szpi­ta­la Klin­icznego im. WAM- Cen­tral­ny Szpi­tal Weter­anów w Łodzi.

Ma ona na celu propagowanie wiedzy na tem­at postępowa­nia w sytu­acji zagroże­nia życia. Odbędzie się w dn. 12.06.2016r w godz. 11.00–13.00 na rynku Man­u­fak­tu­ry. Na 5 stanowiskach (z uży­ciem m.in. fan­tomów)  lekarze  Klini­ki i stu­den­ci medy­cyny będą prezen­tować zasady rean­i­macji, pier­wszej pomo­cy, a następ­nie szkolić wszys­tkie zain­tere­sowane oso­by.

  • Opublikowano: 3 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP