Aktualności

55. Ogólnopolska i 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Studentów i Młodych Lekarzy Juvenes Pro Medicina


Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w kole­jnej edy­cji Kon­fer­encji Naukowo-Szkole­niowej dla Stu­den­tów i Młodych Lekarzy Juvenes Pro Med­i­c­i­na, orga­ni­zowanej pod hon­orowym patronatem JM Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi prof. Radzisława Kord­ka, która odbędzie się 19 oraz 20 maja.

Więcej infor­ma­cji znaleźć moż­na na stron­ie inter­ne­towej: http://jpm.umed.pl/pl_PL/ oraz na face­booku: https://www.facebook.com/events/1272224606191229/

  • Opublikowano: 11 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP