Aktualności

60. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej


Zaprasza­my do udzi­ału w jubileuszowym 60. Dniu Klin­icznym Parazy­tologii Lekarskiej, który odbędzie się stacjonarnie, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, 2 czer­w­ca 2023 roku. Tem­atem prze­wod­nim tegorocznego spotka­nia będą „Parazy­tozy i grzy­bice — dawne i nowe patoge­ny”.

Dodatkowo, planowana jest stu­denc­ka kon­fer­enc­ja towarzyszą­ca — 10. Ogólnopol­skie Sym­pozjum „Ekolo­gia człowieka współczes­nego” nt. „Znacze­nie ekologii i medy­cyny środowiskowej we współczes­nej medy­cynie”.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Miejsce: Wydzi­ał Biologii i Ochrony Środowiska Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, budynek D – ul. Pomors­ka 141/143 (wejś­cie od ul. Mate­j­ki)

  • Opublikowano: 24 maja 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP