Aktualności

60-lecie IFMSA-Poland


grafika 60lat

Jubileusz 60-lecia IFM­SA-Poland

– najwięk­sze ogólnopol­skie forum lekarzy i stu­den­tów medy­cyny

Uroczys­ta Gala Jubileuszowa uświet­ni­a­ją­ca obchody 60-lecia ist­nienia i dzi­ałal­noś­ci Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Stu­den­tów Medy­cyny IFM­SA-Poland odbędzie się 12 listopa­da 2016 r. w hotelu Novo­tel Warsza­wa Cen­trum.

Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Stu­den­tów Medy­cyny IFM­SA-Poland jest orga­ni­za­cją zrzesza­jącą stu­den­tów medy­cyny i młodych lekarzy. W ramach swej dzi­ałal­noś­ci należy do Między­nar­o­dowej Fed­er­acji Sto­warzyszeń Stu­den­tów Medy­cyny, najwięk­szej na świecie orga­ni­za­cji stu­denck­iej łączącej pon­ad mil­ion młodych ludzi ze 121 państw.

W Polsce Sto­warzysze­nie funkcjonu­je od 1956 roku, początkowo pod nazwą Komitet Koor­dy­na­cyjny Stu­den­tów Akademii Medy­cznych (KKSAM), następ­nie przez wiele lat jako Pol­ish Med­ical Stu­dents’ Inter­na­tion­al Com­mit­tee (PolM­SIC), a od 2000 roku już jako Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Stu­den­tów Medy­cyny IFM­SA-Poland. W his­torii orga­ni­za­cji zapisało się przez ten czas kilka­dziesiąt tysię­cy stu­den­tów, dziś już lekarzy.

Mis­ją IFM­SA-Poland jest budowanie potenc­jału i wzrost kwal­i­fikacji stu­den­tów kierunk­ów medy­cznych z równoczes­ną real­iza­cją dzi­ałań na rzecz społecznoś­ci w zakre­sie zdrowia pub­licznego, edukacji medy­cznej, human­i­taryz­mu oraz pod­nosze­nie tych spraw w dyskusji pub­licznej i ich pode­j­mowanie we współpra­cy między­nar­o­dowej.

Wydarzenie nie tylko dla (ex-)członków

Pod­czas real­i­zowanego co dziesięć lat jubileuszowego spotka­nia stu­den­ci i lekarze nie tylko dzielą się swoi­mi doświad­czeni­a­mi, dysku­tu­ją na tem­at bieżą­cych prob­lemów ochrony zdrowia i przed­staw­ia­ją nowe pro­jek­ty, ale również zdoby­wa­ją wiedzę i umiejęt­noś­ci prak­ty­czne pod­czas warsz­tatów, sem­i­nar­iów i wykładów.

To jed­nak nie wszys­tko. Jak mówi Michał Póź­ni­ak, Prze­wod­niczą­cy Komite­tu Orga­ni­za­cyjnego – część kon­fer­en­cyjną wydarzenia poprzedzą Tar­gi “Med Fair”, które umożli­wią zapoz­nanie się z najważniejszy­mi kam­pa­ni­a­mi społeczny­mi prowad­zony­mi przez IFM­SA-Poland. Na odwiedza­ją­cych czekać będą liczne stoiska, pokazy mul­ti­me­di­alne oraz małe wydarzenia o charak­terze per­for­mance.

Jed­nym z wydarzeń towarzyszą­cych będzie trzyd­niowe Zgro­madze­nie Del­e­gatów, czyli najważniejsze spotkanie w rocznym kalen­darzu pra­cy IFM­SA-Poland. W jego trak­cie odbędzie się kilka­naś­cie sesji tem­aty­cznych, pod­czas których będą dysku­towane bieżące kwest­ie doty­czące ochrony zdrowia w Polsce oraz zostaną omówione kierun­ki roz­wo­ju Sto­warzyszenia.

Nie czekaj! – zarejestruj się już dziś

Uroczys­ta Gala Jubileuszowa uświet­ni­a­ją­ca obchody 60-lecia ist­nienia i dzi­ałal­noś­ci Między­nar­o­dowego Sto­warzysze­nie Stu­den­tów Medy­cyny IFM­SA-Poland odbędzie się 12 listopa­da 2016 r. w hotelu Novo­tel Warsza­wa Cen­trum, ul. Marsza­łkows­ka 94/98.

Pro­gram obchodów Jubileuszu 60-lecia IFM­SA-Poland:
13:00–15:00 – Rejes­trac­ja uczest­ników
14:30–16:00 – Warsz­taty medy­czne
16:00–18:00 – Tar­gi Med Fair
18:00–22:00 – Gala Jubileuszu 60-lecia IFM­SA-Poland

Rejes­trac­ja na wydarze­nie dla lekarzy i lekarzy stażys­tów jest już dostęp­na za pośred­nictwem strony inter­ne­towej www.60lat.ifmsa.pl. Rejes­trac­ja dla stu­den­tów medy­cyny zostanie uru­cho­mi­ana w październiku.

Wszelkie pyta­nia moż­na kierować do orga­ni­za­torów drogą elek­tron­iczną oc.60lat@ifmsa.pl.

/Kontakt dla mediów
Artur Nowakows­ki
Koor­dy­na­tor ds. Mediów — Jubileusz 60-lecia IFM­SA-Poland
Tel.: +48 509–381-494 | E‑mail: media.60lat@ifmsa.pl
Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Stu­den­tów Medy­cyny IFM­SA-Poland

  • Opublikowano: 2 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP