Aktualności

61. Ogólnopolska i 19. Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa dla studentów i młodych lekarzy Juvenes Pro Medicina


W dni­ach 11–14 maja w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyła się 61. Ogólnopol­s­ka i 19. Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja Juvenes Pro Med­i­c­i­na, zor­ga­ni­zowana przez Stu­denck­ie Towarzyst­wo Naukowe Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Głównym celem kon­fer­encji jest przed­staw­ie­nie wyników prac naukowych stu­den­tów z Pol­s­ki i całego świa­ta, propagowanie wiedzy naukowej oraz inte­grac­ja młodych naukow­ców.

Przez cztery dni prezen­towano prace naukowe, odby­wały się wykłady spec­jal­istów oraz ses­je warsz­ta­towe, prowad­zone przez part­nerów Kon­fer­encji i członków stu­denc­kich kół naukowych. Praw­ie 250 stu­den­tów przed­staw­iło swo­je osiąg­nię­cia naukowe w 12 ses­jach badań ory­gi­nal­nych i 6 ses­jach przy­pad­ków klin­icznych.

Spośród zdoby­w­ców pier­wszych miejsc w poszczegól­nych ses­jach, którzy przed­staw­ili swo­je prace pod­czas Sesji Ple­narnej, jury pod prze­wod­nictwem pro­fe­so­ra Tomasza Kost­ki wyłoniło trzech lau­re­atów:

  • Emil­ię Januszkiewicz — “U5048 exerts anti-inflam­ma­to­ry action in exper­i­men­tal col­i­tis”
  • Julię Jaromirską — “Ass­esing the role of HIF‑1 in the sig­nal­ing path­ways of BDNF and ProBD­NF in indi­vid­u­als with obstruc­tive sleep apnea”
  • Mateusza Łaszczy­cha — “Dosi­met­ric pre­dic­tors of the sever­i­ty of lym­pho­cyte deple­tion among patients under­go­ing rad­i­cal radio­ther­a­py for non-small cell lung can­cer”.

Całość zwieńc­zona została ofic­jal­ną Galą, pod­czas której odbyło się wręcze­nie nagród zwycięz­com poszczegól­nych sesji.

Nagrody spec­jalne dla lau­re­atów Sesji Ple­narnej ufun­dowane zostały przez FUMED – Fun­dację dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

61. Ogólnopol­s­ka i 19. Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja Juvenes Pro Med­i­c­i­na była współ­fi­nan­sowana przez Min­is­terst­wo Edukacji i Nau­ki w ramach pro­gra­mu “Doskon­ała Nau­ka”.

 

  • Opublikowano: 17 maja 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP