Aktualności

Mamy 9. laureata Diamentowych Grantów!


Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego ogłosiło listę lau­re­atów kole­jnej edy­cji pro­gra­mu Dia­men­towy Grant. W tym roku przyz­nano pon­ad 16 mil­ionów zł na finan­sowanie pro­jek­tów wybit­nie uzdol­nionych stu­den­tów studiów jed­no­li­tych mag­is­ter­s­kich lub absol­wen­tów studiów I stop­nia, prowadzą­cych bada­nia naukowe na wysokim poziomie i posi­ada­ją­cych wyróż­ni­a­ją­cy się dorobek naukowy.

Mamy ogrom­ną przy­jem­ność poin­for­mować, że w gronie lau­re­atów znalazła się Aga­ta Jar­muż, stu­den­t­ka kierunku lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Swój pro­jekt Badanie zależnoś­ci między zaburzeni­a­mi perys­tal­ty­ki jelit wys­tępu­ją­cy­mi wraz z wiekiem a zmi­ana­mi w obrę­bie endo­gen­nego układu opi­oid­owego będzie real­i­zowała w Zakładzie Bio­chemii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Opieku­na­mi naukowy­mi pro­jek­tu są prof. dr hab. n. med. Jakub Fich­na oraz dr n. med. Mar­ta Zielińs­ka.

Jest to już dziewią­ty zdoby­w­ca tego wyróżnienia związany z naszą uczel­nią.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 5 lipca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP