Aktualności

A Summer School on Digital Innovation in Diabetes Care – InnoDiaCare na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


W pier­wszym tygod­niu lip­ca na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi odbyła się pier­wsza część szkoły let­niej w ramach pro­jek­tu EIT Health: A Sum­mer School on Dig­i­tal Inno­va­tion in Dia­betes Care – Inn­oDi­aCare. Została zor­ga­ni­zowana we współpra­cy z part­nera­mi pro­jek­tu EIT Health CLOSE — Auto­mat­ed glu­cose con­trol at home for peo­ple with chronić dis­ease (koor­dynowanego przez dr hab. med. Beatę Mianowską z Klini­ki Pedi­atrii, Onkologii, Hema­tologii i Dia­betologii).

Pod­czas wydarzenia zaprezen­towano prob­le­my osób z cukrzy­cą, ich opiekunów oraz per­son­elu medy­cznego i naukow­ców zaj­mu­ją­cych się lecze­niem tej choro­by, w celu przed­staw­ienia wyzwań dla nowych rozwiązań tech­no­log­icznych. Wykłady wygłosili przed­staw­iciele EIT Health, Katholieke Uni­ver­siteit Leu­ven (Bel­gia), firmy AirLiq­uide (Franc­ja), firmy Pro­fil Insti­tute (Niem­cy), Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego (Wydzi­ał Prawa) oraz naszej uczel­ni (Klini­ka Pedi­atrii, Onkologii, Hema­tologii i Dia­betologii, Klini­ka Dia­betologii i Chorób Przemi­any Materii, Zakład Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej oraz Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju). W częś­ci warsz­ta­towej reprezen­tan­tom Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego towarzyszyli pac­jen­ci obu powyższych klinik.

Uczest­nika­mi Inn­oDi­aCare są stu­den­ci i młodzi absol­wen­ci szkół wyższych reprezen­tu­ją­cy 11 nar­o­dowoś­ci oraz 7 dziedzin nau­ki, którzy w ramach szkoły let­niej opra­cowu­ją idee nowych rozwiązań tech­no­log­icznych ukierunk­owanych na sze­roko rozu­mi­ane prob­le­my związane z lecze­niem cukrzy­cy. W Łodzi ich prace nad ory­gi­nal­ny­mi pomysła­mi wspier­ali przed­staw­iciele IESE Busi­ness School (Hisz­pa­nia) oraz DT4U — Design Think­ing Work­space (Politech­ni­ka Łódz­ka). Uczest­ni­cy będą rozwi­jać swo­je pomysły, aby zaprezen­tować je w trak­cie drugiej częś­ci szkoły let­niej, która odbędzie się między 28 sierp­nia a 1 wrześ­nia tego roku na Uni­w­er­syte­cie w Kolonii.

 

  • Opublikowano: 10 lipca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP