Aktualności

Absolwenci kierunku Analityka Medyczna odebrali dyplomy!


13 sty­cz­nia 2017 r. w  audy­to­ri­um im. Pro­fe­sor Zofii Jerz­manowskiej gmachu Far­ma­cji,  odbyła się uroczys­tość wręczenia dyplomów absol­wen­tom kierunku ANALITYKA MEDYCZNA Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Uroczys­tość poprowadz­iła Dziekan Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego, prof. dr hab.  Daria Orszu­lak-Micha­lak, która w towarzys­t­wie Prorek­to­ra ds. Ksz­tałce­nia Uczel­ni, prof. dr. hab. Tomasza Kost­ki, wręczyła dyplomy 27. absol­wen­tom kierunku ANALITYKA MEDYCZNA w roku aka­demickim 2015/2016.

Wśród goś­ci hon­orowych znaleźli się również:

Kon­sul­tant Wojew­ódz­ki w dziedzinie diag­nos­ty­ki lab­o­ra­to­ryjnej, prof. dr hab. Mirosław Pietruczuk, Prze­wod­niczą­ca Łódzkiego Odd­zi­ału Pol­skiego Towarzyst­wa Diag­nos­tów Lab­o­ra­to­ryjnych,  dr Natalia Koś­ciuk oraz dr Ewa Świątkows­ka i mgr Alic­ja Niewiadom­s­ka z Kra­jowej Rady Diag­nos­tów Lab­o­ra­to­ryjnych.

Absol­wen­ci, którzy odbier­ali dyplomy z wyróżnie­niem, otrzy­mali nagrody ufun­dowane  przez Kra­jową Radę Diag­nos­tów Lab­o­ra­to­ryjnych oraz fir­mę Roche Pol­s­ka Sp. z o.o.

Wszys­tkim absol­wen­tom serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 16 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP