Aktualności

Absolwenci Wydziału Farmacji odebrali dyplomy


19 maja 2017 r. w  Audy­to­ri­um im. Pro­fe­sor Zofii Jerz­manowskiej Gmachu Far­ma­cji, odbyła się uroczys­tość wręczenia dyplomów absol­wen­tom kierunku FARMACJA Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,  roku aka­demick­iego 2016/2017.

Uroczys­tość poprowadz­iła Prodziekan ds. Nau­ki Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego, dr hab. prof. nadzw. Anna Kilanow­icz-Sapota.

Wśród goś­ci znaleźli się:
— Prezes Naczel­nej Rady Aptekarskiej, Pani Elż­bi­eta Piotrows­ka-Rutkows­ka,
— Prezes Okrę­gowej Rady Aptekarskiej, Pan Paweł Stel­mach
— Zastęp­ca Łódzkiego Wojew­ódzkiego Inspek­to­ra Far­ma­ceu­ty­cznego, Pan Krzysztof Karwac­ki,
— Dyrek­tor HURTAP S.A Łęczy­ca, Pani Mar­ta Alic­ja Napióra,
— Dyrek­tor AFLOFARM, Pani Jolan­ta Gier­makows­ka.

Współ­gospo­darza­mi uroczys­toś­ci była Okrę­gowa Rada Aptekars­ka, której Prezes, wręczył absol­wen­tom doku­ment Pra­wo Wykony­wa­nia Zwodu.

Dyplomy ode­brało 113. absol­wen­tów kierunku FARMACJA.  Dwie oso­by uzyskały dyplom z wyróżnie­niem, a dziesięć osób ukończyło stu­dia z wynikiem powyżej 4,52.

Wszys­tkim absol­wen­tom serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i oso­bistym!

  • Opublikowano: 22 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP