Aktualności

Absolwent UM w Łodzi laureatem konkursu Sukces zaczyna się od stypendium


Z wielką przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że absol­went Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi — Woj­ciech Kuczyńs­ki, został lau­re­atem konkur­su Sukces zaczy­na się od stype­ndi­um.

W ciągu ostat­nich 3 lat Woj­ciech Kuczyńs­ki zdobył stype­ndi­um Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego dla najlep­szych stu­den­tów, odwiedz­ił Włochy w ramach stype­ndi­um ERASMUS, a także jako jeden z pier­wszych stu­den­tów naszej uczel­ni odbył staż klin­iczny w Aichi Med­ical Uni­ver­si­ty w Nagoya w Japonii.

Sam lau­re­at tak zachę­ca młodych ludzi do poszuki­wa­nia pro­gramów stype­n­di­al­nych: Zdoby­cie pier­wszego stype­ndi­um — stype­ndi­um rek­to­ra dla najlep­szych stu­den­tów, otworzyło możli­wość ubie­ga­nia się po kole­jne stype­n­dia, z cza­sem ich otrzymy­wanie stawało się prost­sze, w wyniku efek­tu dom­i­na. Najtrud­niejszy jest pier­wszy krok.

Konkurs adresowany był do stype­ndys­tów, którzy brali lub biorą udzi­ał w pro­gra­mach stype­n­di­al­nych kra­jowych i zagranicznych w lat­ach 2011–2016. Zadaniem konkur­sowym było stworze­nie krótkiego fil­mu (lub fotokas­tu), opisu­jącego zmi­any, które stype­ndi­um wniosło  w życie uczest­ników. Orga­ni­za­torem Konkur­su była Fun­dac­ja Dobra Sieć, a part­nerem Konkur­su- Pol­sko-Amerykańs­ka Fun­dac­ja Wol­noś­ci.

Pracę konkur­sową moż­na zobaczyć pod tym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=vLfODZsj76o

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 12 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP