Czcionka A- A A+

Advisory Board

Strona główna » Advisory Board

Advisory Board

 • Prof. Aaron Ciechanover, MD, DSc

  Lau­re­at Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2004 r., jest jed­ną z czołowych postaci współczes­nej bio­m­e­dy­cyny. Jego dorobek naukowy obe­j­mu­je pon­ad 200 pub­likacji, ma na swoim kon­cie wiele prestiżowych nagród, wśród nich Albert and Mary Lasker Award (w 2000 r.) za pod­sta­wowe bada­nia medy­czne, uznawaną za drugą, po Noblu, najważniejszą nagrodę z dziedziny bio­m­e­dy­cyny. w 2003 r. został lau­re­atem Israel Prize in Biol­o­gy, najwyższego odz­naczenia, jakim Państ­wo Izrael wyróż­nia wiodą­cych naukow­ców. Pro­fe­sor Ciechanover został uhonorowany przez pon­ad 30 insty­tucji naukowych i uni­w­er­sytetów na świecie, w tym tytułem dok­to­ra hon­oris causa przez Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki i Politech­nikę Warsza­wską (w 2011 r.), a także Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi (2012 r.). Jest członkiem pon­ad 20 akademii nauk, m.in. europe­jskiej orga­ni­za­cji Biologii Moleku­larnej (eMBo), Pol­skiej Akademii Medy­cyny, Rosyjskiej, Amerykańskiej i Papieskiej Akademii Nauk w Watykanie. Obec­nie Pro­fe­sor Ciechanover pracu­je na Wydziale Lekarskim swo­jej Alma Mater — Tech­nion w Haj­fie, gdzie prowadzi lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze i naucza bio­chemii stu­den­tów medy­cyny.

 • Prof. dr med. Beate A. Schücking

  jest 968. Preze­sem Uni­w­er­syte­tu w Lip­sku i pro­fe­sorem nauk o zdrow­iu i medy­cyny psy­chospołecznej. Jest pier­wszą kobi­etą, która została prezy­den­tem Uni­w­er­syte­tu w Lip­sku od momen­tu jego założe­nia w 1409 r. Zan­im została wybrana na prezy­den­ta, była wicepreze­sem ds. Badań i studiów dok­toranc­kich na Uni­w­er­syte­cie Osnabrück. Prof. Schück­ing przez wiele lat pra­cow­ała w bada­ni­ach i szkol­nictwie wyższym. W 1981 r. uzyskała stopień naukowy dok­to­ra medy­cyny, a w tym samym roku dok­torat z hema­tologii na Uni­w­er­syte­cie w Ulm. Jako członek Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Philipps w Mar­bur­gu (1981–1989) spec­jal­i­zowała się w medy­cynie wewnętrznej, medy­cynie psy­chospołecznej i medy­cynie rodzin­nej. W lat­ach 1989–1995 była pro­fe­sorem medy­cyny i nauk o zdrow­iu na Uni­w­er­syte­cie Nauk Stosowanych w Monachi­um. W Osnabrück została wybrana dziekanem Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu, Psy­chologii i Nauk Kog­ni­ty­wnych w 2000 r., A wiceprze­wod­niczącą ds. Badań i studiów dok­toranc­kich w 2004 r. Beate A. Schück­ing jest autorem wielu artykułów i pub­likacji na tem­at aspek­tów badań naukowych i edukacji zawodowej, pub­likowanych m.in. w BMC Preg­nan­cy and Child­birth, Social Sci­ence and Med­i­cine, Jour­nal of Repro­duc­tive and Infant Psy­chol­o­gy.

 • Hans Hofstraat

  Jest kierown­ikiem pro­gra­mu innowacji w fir­mie Philips Research, którą zaj­mu­je od 2009 roku. Jako kierown­ik pro­gra­mu innowacji Hans Hof­s­traat współpracu­je z zespoła­mi Philips Research i współpra­cown­ika­mi z dzi­ału Busi­ness and Mar­kets w zakre­sie innowacji w dziedzinie onkologii, neu­rologii i uni­w­er­sal­nego dostępu do opie­ki, łącząc głęboką wiedzę klin­iczną z możli­woś­ci­a­mi ofer­owany­mi przez cyfrową opiekę zdrowot­ną. Zaj­mu­je również kil­ka stanowisk w kra­jowych i między­nar­o­dowych organach dorad­czych. Jest on między inny­mi członkiem holen­der­skiej Rady ds. Dźwięku na rzecz pro­gra­mu „Hory­zont 2020”, przy­czy­ni­a­jąc się do prac nad zdrowiem, zmi­ana­mi demograficzny­mi i dobrostanem. Jest członkiem Komite­tu Steru­jącego i współinic­ja­torem inic­jaty­wy Big Sec­tor w dziedzinie nauk przy­rod­niczych i zdrowia. Jest także członkiem zespołu zarządza­jącego Insty­tu­tu Diag­nos­ty­ki i Inter­wen­cyjnego Obra­zowa­nia (IDII), w którym Philips uczest­niczy wraz z UMC Utrecht, Uni­ver­si­ty Utrecht i TU Eind­hoven. Jest członkiem rady nad­zor­czej Europe­jskiego Insty­tu­tu Innowacji i Tech­nologii (EIT) Zdrowie oraz członkiem Europe­jskiego Pan­elu Naukowego ds. Zdrowia.

 • Prof. dr Joachim Hornegger

  Jest preze­sem FAU (Friedrich-Alex­an­der-Uni­ver­sität Erlan­­gen-Nürn­berg) od 1 kwiet­nia 2015 r. W 2005 r. został kierown­ikiem Kat­edry Rozpoz­nawa­nia Wzorów na Wydziale Inżynierii. Jest rzecznikiem kole­gial­nego kierown­ict­wa Cen­tral­nego Insty­tu­tu Tech­nologii Medy­cznych (ZIMT), rzecznikiem Komisji ds. Studiów nad Tech­nologią Medy­czną oraz inic­ja­torem pro­gra­mu studiów w zakre­sie tech­nologii medy­cznej wprowad­zonego w 2009 roku. Jest także członkiem komite­tu steru­jącego Szkoły Badaw­czej Maxa Planc­ka ds. Opty­ki i Obra­zowa­nia (IMPRS) oraz Szkoły Absol­wen­tów Erlan­gen ds. Zaawan­sowanych Tech­nologii Opty­cznych (SAOT). Od 2011 do 2015 r. Prof. Horneg­ger był również wicepreze­sem ds. Badań naukowych, członkiem zarzą­du FAU Uni­ver­si­ty.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP