Czcionka A- A A+

UMED badawczo-rozwojowy

Strona główna » UMED badawczo-rozwojowy

UMED badawczo-rozwojowy

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi akty­wnie uczest­niczy w ogłaszanych konkur­sach na real­iza­cję pro­jek­tów badaw­czych i badaw­c­zo-innowa­cyjnych, kra­jowych i między­nar­o­dowych. Doświad­czenia
w real­iza­cji tych pro­jek­tów pozwala­ją na trans­fer wiedzy i dobrych prak­tyk. Jesteśmy uczel­nią akty­wną na wielu płaszczyz­nach, a nasze najważniejsze dzi­ała­nia to:

 

HARC – Healthy Ageing Research Centre (FP7-REGPOT-2012–2013‑1)

okres real­iza­cji: czer­wiec 2013 – maj 2016;

wartość pro­jek­tu:  4,703,800.80 EUR,

Koor­dy­na­tor: prof. Marek L. Kowal­s­ki, Klini­ka Immunologii i Alergii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Cele:

 • wzmoc­nie­nie i kon­sol­i­dac­ja już ist­niejącej współpra­cy między HARC a 21 europe­jski­mi part­nera­mi;
 • sty­mu­lowanie innowacji poprzez odpowied­nio chro­nione prawa intelek­tu­alne, wymi­anę know-how i tworze­nie nowych pow­iązań z prze­mysłem (MŚP);
 • rozwój nowoczes­nej infra­struk­tu­ry badaw­czej w syn­ergii z inter­wencją fun­duszy struk­tu­ral­nych;
 • przy­ciąg­nię­cie naukow­ców z między­nar­o­dowym doświad­cze­niem;
 • pro­mowanie między­nar­o­dowej wymi­any wiedzy poprzez warsz­taty i kon­fer­enc­je;
 • pro­mowanie Cen­trum Badań nad Zdrowym Starze­niem i pod­nosze­nie świado­moś­ci zdrowego starzenia się w środowisku naukowym, prze­myśle i społeczeńst­wie;
 • przy­czynie­nie się do rozwiąza­nia prob­lemów związanych ze starze­niem się społeczeńst­wa
  w mniej uprzy­wile­jowanym region­ie Pol­s­ki Cen­tral­nej poprzez wymi­anę wiedzy
  z między­nar­o­dowy­mi eksper­ta­mi i współpracę z władza­mi region­al­ny­mi
 • zwięk­sze­nie udzi­ału badaczy HARC w 7PR UE i innych dzi­ała­ni­ach (wspólne pro­gramowanie, part­nerst­wo innowa­cyjne na rzecz zdrowego starzenia się, ERA-Net).
EIT Health

Jed­na z najwięk­szych inic­jatyw, wspier­a­ją­ca zrównoważony rozwój opie­ki zdrowot­nej dedykowanej akty­wne­mu starze­niu. EIT Health to jed­na ze Wspól­not Wiedzy
i Innowacji (KIC) utwor­zona w 2015 roku, która stanowi silne, różnorodne i zrównoważone part­nerst­wo pub­liczno-pry­watne, które jest twor­zone przez blisko 150 orga­ni­za­cji reprezen­tu­ją­cych edukację, bada­nia, tech­nolo­gie i innowac­je. Kon­sor­cjum EIT Health sku­pia part­nerów z 14 państw Europy zor­ga­ni­zowanych w 6 cen­tra­ch kolokacji oraz Innos­tars. Wśród part­nerów zna­j­du­ją się zarówno wiodące firmy o zasięgu glob­al­nym jak Roche, Sanofi, Aven­tis, Philips Elec­tron­ics, Intel Cor­po­ra­tion, jak i najważniejsze insty­tuc­je badaw­cze i eduka­cyjne,
w tym 7 z 10 najlep­szych uni­w­er­sytetów europe­js­kich (zgod­nie z rankingiem szang­ha­jskim) oraz najlep­sza szkoła biz­ne­su na świecie. Mis­ją EIT Health jest wspieranie przed­siębior­c­zoś­ci i roz­wo­ju innowacji w obszarze zdrowego sty­lu życia i akty­wnego starzenia się, a także poszuki­wanie nowych możli­woś­ci i odpowied­nich zasobów, które popraw­ią jakość życia w Europie.

https://www.eithealth.eu

Coactive (CoA) — projekt EIT HEALTH;

okres real­iza­cji: 01.01.2018- 31.12.2018;

wartość pro­jek­tu: 60 750 EUR.

CoAc­tive sku­pia się na prob­lemach ogranic­zonych możli­woś­ci seniorów w mias­tach. Dzi­ała­nia w ramach pro­jek­tu kon­cen­tru­ją się na zwięk­sze­niu akty­wnoś­ci osób starszych w zakre­sie spełnienia ich wyma­gań i potrzeb zdrowot­nych. Pier­wszym krok­iem pro­jek­tu stało się jego wdroże­nie w Łodzi i pod­ję­cie współpra­cy z mieszkań­ca­mi, dzię­ki czemu możli­we stało się ich zaan­gażowanie we współt­worze­nie mias­ta poprzez np. warsz­taty, wymi­any miejskie, wspólne pro­jek­towanie i przy­go­towywanie wydarzenia oby­wa­tel­skiego.

https://www.eithealth.eu/coactive

 

BRaIn

Bada­nia Rozwój Innowac­je w Łódzkim Kam­pusie Bio­m­e­dy­cyny i Far­ma­cji w ramach dzi­ała­nia: I.1. RPO WŁ,

okres real­iza­cji: 01.09.2018 — 30.11.2021;

wartość pro­jek­tu: 63 342 436,54 zł;

Celem pro­jek­tu jest dwudziestod­wupro­cen­towy wzrost urynkowienia dzi­ałal­noś­ci badaw­c­zo-roz­wo­jowej prowad­zonej przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, dzię­ki utworze­niu i roz­wo­jowi ośrod­ka BRaIn.

http://brain.umed.pl/

 

Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

pro­jekt real­i­zowany w ramach dzi­ała­nia 5.3 POWER;

okres real­iza­cji: 1.02.2016 – 31.12.2020;

wartość pro­jek­tu: 33 568 532,83 zł; Celem głównym pro­jek­tu jest pod­niesie­nie jakoś­ci ksz­tałce­nia kadry medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi poprzez real­iza­cję pro­gramów roz­wo­jowych z wyko­rzys­taniem nowopow­stałego Cen­trum Symu­lacji Medy­cznej.

https://csm.umed.pl/

 

Operacja – Integracja!” Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

w ramach Osi pri­o­ry­te­towej III: Szkol­nict­wo wyższe dla gospo­dar­ki i roz­wo­ju Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój na lata 2014–2020

okres real­iza­cji: 1 sty­cz­nia 2018 r. – 31 grud­nia 2021 r.

wartość pro­jek­tu: 11 851 307,93 zł

Głównym celem pro­jek­tu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji stu­den­tów, nauczy­cieli aka­demic­kich, pra­cown­ików admin­is­tra­cyjnych i kadry zarządza­jącej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi poprzez wdroże­nie zmi­an orga­ni­za­cyjnych oraz stworze­nie Zin­te­growanego Pro­gra­mu Uczel­ni (ZPU), dos­tosowanego do potrzeb społeczno-gospo­dar­czych w zakre­sie zarządza­nia pro­ce­sem ksz­tałce­nia na poziomie wyższym oraz proce­sa­mi wspar­cia, w tym roz­wo­ju kom­pe­tencji pra­cown­ików i stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

http://operacjaintegracja.umed.pl/

 

Operacja – Integracja 2.0! – II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni”

w ramach osi pri­o­ry­te­towej III: Szkol­nict­wo wyższe dla gospo­dar­ki i roz­wo­ju Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój na lata 2014–2020.;

wartość pro­jek­tu: 9 244 686,44 zł;

Cele:

 • mody­fikac­je pro­gramów naucza­nia w zależnoś­ci od zdefin­iowanych potrzeb poszczegól­nych kierunk­ów obję­tych wspar­ciem – dos­tosowane do wyma­gań otoczenia społeczno-gospo­dar­czego,
 • orga­ni­za­c­ja szkoleń, warsz­tatów, wiz­yt studyjnych, zajęć pro­jek­towych pod­noszą­cych kom­pe­tenc­je stu­den­tów i kadry Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego,
 • orga­ni­za­c­ja staży zawodowych pod­noszą­cych doświad­cze­nie zawodowe stu­den­tów,
 • opty­mal­iza­c­ja pro­cesów zarządza­nia Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

 

FARM@BIO

zin­te­growany sys­tem roz­wo­ju kom­pe­tencji stu­den­tów Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego oraz wydzi­ału Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w odpowiedzi na potrze­by społeczeńst­wa, rynku pra­cy oraz gospo­dar­ki opartej na wiedzy; w ramach dzi­ała­nia 3.1 POWER;

okres real­iza­cji: 1.03.2016 – 31.12.2018;

wartość pro­jek­tu: 4 003 394,34 zł;

Celem głównym pro­jek­tu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji stu­den­tów Wydzi­ałów Far­ma­ceu­ty­cznego oraz Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego poprzez stworze­nie zin­te­growanych sys­temów roz­wo­ju kom­pe­tencji na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

https://farmabio.umed.pl/

Ready to Teach!

Innowa­cyjny Pro­gram Roz­wo­ju Kadry Dydak­ty­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, w ramach dzi­ała­nia 3.4 POWER;

okres real­iza­cji: 01.09.2017 — 30.06.2019r;

wartość pro­jek­tu: 887 592,00 zł;

Celem główny pro­jek­tu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji pra­cown­ików dydak­ty­cznych poprzez stworze­nie ogól­nouczel­ni­anego zin­te­growanego sys­te­mu roz­wo­ju kom­pe­tencji dydak­ty­cznych kadry Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi na rzecz 356os.(254K/102M) w okre­sie do 30.06.2019r.

 

InterScienceCloud

Zin­te­growana plat­for­ma infor­ma­cji o dzi­ałal­noś­ci naukowej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. W ramach dzi­ała­nia 2.3.1 POPC,

okres real­iza­cji: 1.11.2017–31.10.2020;

wartość pro­jek­tu: 6 068 387,09 zł;

Celem głównym (bezpośred­nim) pro­jek­tu jest poprawa dostępu do infor­ma­cji o prowad­zonych i ukońc­zonych pro­jek­tach naukowo-badaw­czych oraz zasobach naukowych UM w Łodzi w okre­sie 1.11.2017–31.10.2020.

 

InterDoktorMen

budowanie nowej jakoś­ci i efek­ty­wnoś­ci ksz­tałce­nia w for­mule studiów dok­toranc­kich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrow­iu UM w Łodzi, w ramach dzi­ała­nia 3.2. POWR;

okres real­iza­cji: 01.10.2017 — 30.09.2022;

wartość pro­jek­tu: 3 350 170,80 zł;

Cel główny pro­jek­tu jest budowanie nowej jakoś­ci i efek­ty­wnoś­ci ksz­tałce­nia na stu­di­ach dok­toranc­kich przez opra­cow­anie inter­dyscy­pli­narnego pro­gra­mu studiów dok­toranc­kich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrow­iu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

 

InterChemMed

Inter­dyscy­pli­narne stu­dia dok­toranck­ie łódz­kich uczel­ni pub­licznych; w ramach dzi­ała­nia 3.2 POWER;

okres real­iza­cji: 01.11.2017 – 31.10.2022;

wartość pro­jek­tu: 4 921 084,02 zł;

Głównym celem pro­jek­tu jest zwięk­sze­nie jakoś­ci i efek­ty­wnoś­ci ksz­tałce­nia dok­toran­tów poprzez utworze­nie i wdroże­nie inter­dyscy­pli­narnego pro­gra­mu studiów dok­toranc­kich InterChemMed dla 40 stu­den­tów (26K i 14M), real­i­zowanego przez cztery Wydzi­ały łódz­kich Uczel­ni pub­licznych ‑Politech­nikę Łódzką, Uni­w­er­sytetem Łódzkim i Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Łodzi.

https://chemia.p.lodz.pl/doktoranci/interchemmed

 

Interdyscyplinarne studia doktoranckie

w zakre­sie biopsy­chospołecznego mod­elu funkcjonowa­nia człowieka w środowisku; w ramach dzi­ała­nia: 3.2 POWER; okres real­iza­cji: 01.05.2018- 30.04.2023; wartość pro­jek­tu: 943 735,00 zł; Celem główny pro­jek­tu jest więk­sza jakość i efek­ty­wność ksz­tałce­nia na stu­di­ach dok­toranc­kich na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi osiąg­nię­ta poprzez real­iza­cję 4letnich stacjonarnych inter­dyscy­pli­narnych studiów dok­toranc­kich dla 8 dok­toran­tów (5K/3M), w tym 2osób (1K/1M) z niepełnosprawnoś­ci­a­mi (ON) obe­j­mu­ją­cych opra­cow­anie pro­gra­mu studiów, ich real­iza­cję oraz orga­ni­za­cję wiz­yt studyjnych staży i szkół let­nich.

 

MOLekoLAB

w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Łódzkiego na lata 2014–2020, I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY, I.1 Rozwój infra­struk­tu­ry badań i innowacji

okres real­iza­cji: 01.12.2018 – 31.12.2021,

wartość pro­jek­tu: 59 940 263,33 zł.

Cel pro­jek­tu: Wzrost urynkowienia dzi­ałal­noś­ci badaw­c­zo-roz­wo­jowej prowad­zonej przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi i tym samym wzrost jego konkuren­cyjnoś­ci, poprzez budowę nowoczes­nych lab­o­ra­toriów B+R  MOL­e­co­LAB oraz wyposaże­nie ich w nowoczes­ną aparaturę naukowo-badaw­czą;

 

Projekty krajowe i międzynarodowe:

 

Dual purinoreceptor-dependent approach to prevent thromboembolic events dependent on blood platelets and endothelium – approaches based on animal and cellular models (Strategia dwutorowej, zależnej od purynoreceptorów, modulacji aktywacji i reaktywności płytek krwi do ograniczania ryzyka zatorowości naczyń krwionośnych, zależnego od płytek krwi i śródbłonka naczyniowego  – badania z wykorzystaniem modeli komórkowych i zwierzęcych); w ramach działania: 4.4 POIR (TEAM);

Koor­dy­na­tor: prof. dr hab. Cezary Watała, Zakład Zaburzeń Krzep­nię­cia Krwi, Kat­e­dra Nauk Bio­m­e­dy­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

okres real­iza­cji: 01.12.2016 — 30.11.2019,

wartość pro­jek­tu: 3 500 000,00 zł;

Celem pro­jek­tu jest stworze­nie nowej kon­cepcji obe­jś­cia opornoś­ci na niek­tóre leki prze­ci­w­płytkowe. Młodzi naukow­cy real­izu­ją­cy pro­jekt będą mieli możli­wość odby­cia szkoleń, a także krót­kich staży badaw­czych w insty­tuc­jach part­nerów zagranicznych.

Free Fatty Acid receptors (FFAs) as a new pharmacological target in inflammatory bowel disease: validation of hypothesis and design of novel drug candidates,

w ramach dzi­ała­nia: 4.4 POIR;

Koor­dy­na­tor: prof. Jakub Fich­na, Zakład Bio­chemii, Kat­e­dra Chemii i Bio­chemii Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

okres real­iza­cji: 01.03.2018 — 28.02.2021;

wartość pro­jek­tu: 3 149 081,00 zł

Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń funkcji proteaz granulocytów obojętnochłonnych jako nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych,

w ramach Pro­gra­mu TEAM — NET (Pro­gram Oper­a­cyjny Inteligent­ny Rozwój),

Koor­dy­na­tor: prof. Woj­ciech Mły­nars­ki, Klini­ka Pedi­atrii, Onkologii i Hema­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

okres real­iza­cji: 2019 — 2023

wartość pro­jek­tu: 22 889 450 zł

Celem nadrzęd­nym jest poszuki­wanie nowych genów, których defek­ty prowadzą do wys­tąpi­enia neu­tropenii, stworzenia unikalnego tes­tu diag­nos­ty­cznego oraz unikalnej efek­ty­wnej i bez­piecznej metody ter­apii komórkowej opartej na edy­cji zmienionych genów. Przed­sięwz­ię­cie zre­al­izu­je kon­sor­cjum złożone z trzech ośrod­ków aka­demic­kich tj. Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi jako Koor­dy­na­to­ra pro­jek­tu oraz part­nerów Politech­ni­ki Wrocławskiej i Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego.

Predictive Biomarkers of Radiation Toxicicty (PBRTox), Predykcyjne biomarkery radiotoksyczności (PBRTox)

w ramach Pro­gra­mu FIRST — TEAM (Pro­gram Oper­a­cyjny Inteligent­ny Rozwój),

Koor­dy­na­tor: prof. Woj­ciech Fendler, Zakład Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

wartość pro­jek­tu: 1 999 651 zł

 

Obecnie Uczelnia prowadzi 14 projektów infrastrukturalnych, o łącznej wartości na ponad 1 mld złotych, min.:

 

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym;

okres real­iza­cji: 2018–2023;

wartość pro­jek­tu: 474 486 tys. zł;

Budowa budynku naukowo-dydaktycznego;

okres real­iza­cji: 01.11.2017 – 31.12.2019;

wartość pro­jek­tu: 22 000 000,00 zł

Głównym celem pro­jek­tu jest budowa nowego budynku naukowo-dydak­ty­cznego dla Zakładu Biofizy­ki oraz Zakład Chemii i Bio­chemii Klin­icznej.

EcoUMED — Zielony Kampus CKD

okres real­iza­cji: 01.11.2017 – 31.12.2023;

wartość pro­jek­tu: 165 000 000,00 zł;

Głównym celem pro­jek­tu jest poprawa ener­gety­cz­na wszys­t­kich budynków kam­pusu CKD Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wraz z rewital­iza­cją terenów i wyt­worze­nie Akademii Zdrowia.

Warto również wspom­nieć o pro­jek­cie „QUALITY4UMED” – Nowa jakość zarządza­nia dydak­tyką na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w odpowiedzi na zmieni­a­jące się potrze­by społeczeńst­wa infor­ma­cyjnego” współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludz­ki na lata 2007–2013, POKL.04.01.01–00-057/11–00; okres real­iza­cji 01.01.2013–31.12.2014; kwo­ta dofi­nan­sowa­nia 5 714723,20zł, którego celem było wzmoc­nie­nie potenc­jału dydak­ty­cznego UM w Łodzi poprzez wdroże­nie mod­elu zarządza­nia jakoś­cią usług dydak­ty­cznych. W szczegól­noś­ci przed­sięwz­ię­cie zakładało usprawnie­nie i pod­niesie­nie efek­ty­wnoś­ci pro­cesów dydak­ty­cznych poprzez wdroże­nie i powszechne wyko­rzys­tanie mod­elu zarządza­nia proce­sa­mi, zwięk­sze­nie efek­ty­wnoś­ci zarządza­nia w obszarze inwest­y­cji dla dydak­ty­ki, poprawę efek­ty­wnoś­ci zarządza­nia kap­i­tałem ludzkim, jak również usprawnie­nie zarządza­nia opartego o rzeczy­wiste dane pochodzące bezpośred­nio z pro­cesów biz­ne­sowych.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP