Aktualności

Aichi Medical University (Japonia) – oferta staży wakacyjnych


Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej zaw­iadamia, że Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi naw­iązał współpracę oraz pod­pisał dwus­tron­ną umowę o wymi­an­ie stu­denck­iej i współpra­cy naukowej z japońską uczel­nią – Aichi Med­ical Uni­ver­si­ty. Umowa umożli­wia stażowe wyjazdy stu­denck­ie w okre­sie waka­cyjnym do wybranych jed­nos­tek klin­icznych japońskiego uni­w­er­syte­tu. Ofer­ta w chwili obec­nej jest kierowana do stu­den­tów medy­cyny UM lat klin­icznych. Poniżej przed­staw­imy infor­ma­c­je i kry­te­ria kwal­i­fikacji:

Licz­ba miejsc w 2016 r. : 3

Ter­min: sier­pień i wrze­sień 2016

Dłu­gość wyjaz­du: maks. 2 miesiące

Kry­te­ria kwal­i­fikacji:

  • śred­nia ocen z ostat­nich 3 semes­trów,
  • oce­na z jęz. ang­iel­skiego (egza­min w Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych UM) lub odpowied­ni cer­ty­fikat (na poziomie Advanced),
  • zaan­gażowanie w życie Uczel­ni.

Doku­men­ty wymienione powyżej wraz z CV w języku ang­iel­skim oraz lis­tem motywa­cyjnym w języku ang­iel­skim należy złożyć do 09.05.2016 w Dziale Współpra­cy Zagranicznej UMed – Al. Koś­ciusz­ki 4, pok. 24 (III p.)/ ul. Muszyńskiego 2, II p.

Link do strony Aichi Med­ical Uni­ver­si­ty:

  • Opublikowano: 20 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP