Aktualności

Aichi Medical University (Japonia) – oferta staży wakacyjnych


Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej ogłasza możli­wość wyjaz­du na waka­cyjny staż do wybranych jed­nos­tek klin­icznych w Aichi Med­ical Uni­ver­si­ty. Ofer­ta jest kierowana do stu­den­tów najs­tarszych lat UM (prefer­owani są stu­den­ci z V i VI roku), poniżej przed­staw­imy infor­ma­c­je i kry­te­ria naboru:

Ilość miejsc: 4

Ter­min wyjaz­du: sier­pień — wrze­sień 2017

Dłu­gość wyjaz­du: 2 miesiące

Kry­te­ria naboru: CV, oce­na z jęz. ang­iel­skiego lub odpowied­ni cer­ty­fikat (min. C1)*, zaana­gażowanie w życie uczel­ni.

Prosimy o zapoz­nanie się z reg­u­laminem.

Doku­men­ty należy złożyć do 15 maja 2017r. w Dziale Współpra­cy Zagranicznej, Muszyńskiego 2, pok. 3.07 (II p.)

Link do strony Aichi Med­ical Uni­ver­si­ty: http://www.aichi-med‑u.ac.jp.e.gy.hp.transer.com/

Serdecznie zaprasza­my do uczest­nict­wa! ilość miejsc jest ogranicz­na!

* UWAGA! Zapisy na egza­min językowy prowadzi Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej, moż­na to zro­bić w momen­cie składa­nia doku­men­tów aplika­cyjnych.

 

  • Opublikowano: 25 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP