Aktualności

Akademickie Targi Pracy 2017


W środę 27 kwiet­nia odbyła się 12. edy­c­ja Aka­demic­kich Targów Pra­cy, po raz pią­ty współor­ga­ni­zowana przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi. To najwięk­sze tego typu wydarze­nie w kra­ju. Halę Expo przy al. Politech­ni­ki odwiedz­iło około 15–16 tysię­cy zwiedza­ją­cych. Mogli oni zapoz­nać się z ofer­ta­mi pra­cy, staży, prak­tyk i poroz­maw­iać z przed­staw­iciela­mi pon­ad 120 wys­taw­ców. Stu­den­ci i absol­wen­ci łódz­kich uczel­ni wyższych brali udzi­ał w 40 szkole­ni­ach i warsz­tat­ach oraz uczest­niczyli w wykładzie goś­cia spec­jal­nego ATP 2017 – Marci­na Prokopa, który wys­tąpił z wykła­dem dot. tworzenia włas­nego wiz­erunku.

Na zwiedza­ją­cych czekały także: Stre­fa Dorad­cza, w której moż­na było skon­sul­tować doku­men­ty aplika­cyjne oraz Stre­fa Chill­out, która została przy­go­towana przez Aka­demic­ki Związek Sportowy UM.

W przy­go­towa­ni­ach do imprezy wzięło udzi­ał blisko 200 wolon­tar­iuszy, a nad pra­ca­mi orga­ni­za­cyjny­mi czuwały: Aka­demick­ie Biuro Kari­er UM, Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz jed­nos­t­ki uczel­ni­ane Politech­ni­ki Łódzkiej.

W uroczys­toś­ci­ach otwar­cia targów wzięli udzi­ał m.in.:

  • Prezy­dent Mias­ta Łodzi – Han­na Zdanows­ka;
  • Sekre­tarz Okrę­gowej Rady Lekarskiej – dr n. med. Paweł Czekals­ki.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi reprezen­towali:

  • Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia – prof. dr hab. n. med. Tomasz Kost­ka;
  • Prodziekan ds. Dydak­ty­ki Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego – dr hab. n. med. Mar­iusz Stępień;
  • Dyrek­tor Biu­ra Obsłu­gi Studiów — mgr Justy­na Wojtczak;
  • Prezes Fun­dacji dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi — mgr Joan­na Mil­czarek.

W prze­cię­ciu wstę­gi rozpoczy­na­jącej imprezę udzi­ał brały także władze Politech­ni­ki Łódzkiej – współor­ga­ni­za­to­ra ATP 2017 oraz przed­staw­iciele spon­sorów.

 

 

 

 

  • Opublikowano: 27 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP