Aktualności

Akademickie Targi Pracy (ATP) 2017


Aka­demick­ie Tar­gi Pra­cy (ATP) to cyk­licz­na impreza, skierowana do stu­den­tów i absol­wen­tów łódz­kich uczel­ni wyższych oraz firm poszuku­ją­cych młodych pra­cown­ików. Głównym celem targów jest ułatwie­nie kon­tak­tu pomiędzy stu­den­ta­mi, a przed­staw­iciela­mi firm. W ostat­nich 4 lat­ach ATP były najwięk­szy­mi targa­mi pra­cy w Polsce, a pon­ad 120 firm uczest­niczą­cych mogło zaprezen­tować swo­ją ofer­tę rekru­ta­cyjną.

Dla stu­den­tów oraz absol­wen­tów wszys­t­kich uczel­ni wyższych w Łodzi Aka­demick­ie Tar­gi Pra­cy są doskon­ałą okazją na poz­nanie pra­co­daw­ców i przed­staw­icieli dużych firm zarówno lokalnych jak i między­nar­o­dowych. Zwiedza­ją­cy mają możli­wość naw­iąza­nia bezpośred­niego kon­tak­tu z rekrutera­mi oraz otrzy­mać odpowiedzi na nur­tu­jące ich pyta­nia doty­czące danej firmy. Każde tar­gi to także okaz­ja na wzię­cie udzi­ału w szkole­ni­ach i warsz­tat­ach oraz możli­wość spotka­nia z dorad­ca­mi zawodowy­mi w spec­jal­nie utwor­zonej Stre­fie Dorad­czej.

Wszys­tkie szczegóły doty­czące imprezy na stron­ie www.atp.lodz.pl

ATP_2016

  • Opublikowano: 2 sierpnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP